دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، زمستان 1389 

مقالات پژوهشی

1. بررسی دیدگاه کشاورزان بخش مرکزی کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان

10.22067/jead2.v1389i4.8188

شعبانعلی فمی شعبانعلی فمی؛ قاسمی قاسمی؛ سرور امینی سرور امینی؛ سعادت‌زاده سعادت‌زاده


8. بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران

10.22067/jead2.v1389i4.8196

پاکروان پاکروان؛ مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی؛ گیلانپور گیلانپور