تعیین‎کننده‎های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک‎های ملی(مطالعه موردی پارک تندوره)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این مقاله تعیین‎کننده‎های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک ملی تندوره با استفاده از داده های مقطع زمانی 144 خانوار درگز و قوچان و بهره‎گیری از روش ارزش‎گذاری مشروط و الگوی لاجیت در سال 1387 مطالعه شد. نتایج نشان داد که سن و پیشنهاد ورودیه دارای تاثیر منفی و درآمد دارای تاثیر مثبت بر روی تمایل به پرداخت برای گردشگری در پارک ملی تندوره می‎باشند. همچنین متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این منطقه 2639 ریال برای هر بازدید و کل ارزش گردشگری آن 165/665 میلیون ریال می‎ باشد. ارزش تفریحی این پارک برای سیاست گذاران و تصمیم گیران بخش گردشگری، توجیه و ابزاری را فراهم می آورد تا از کیفیت پارک‎های ملی و سرمایه-گذاری در آن حمایت و از تخریب آن جلوگیری کنند.

واژه های کلیدی‎: پارک ملی تندوره، ارزش‎گذاری، تمایل به پرداخت، الگوی لاجیت، اثر نهایی

عنوان مقاله [English]

Determinants of Willingness to Pay and Ecotourism Value of National Parks (Case Study of Tandoreh Park)

نویسندگان [English]

  • M. Ghorbani
  • S. Sadeghi Lotfabadi
چکیده [English]

Abstract
This paper carried out to study determinants of willingness to pay and ecotourism value of Tandoreh natioral park using cross section data of 144 households of Dargaz and Ghochan and contingent value method and logit model in 2008. Results showed that age and entrance offer have negative effect and income have positive effect on willingness to pay for ecotourism in Tandoreh natioral park. Also, average willingness to pay of each visitor for Tandoreh is 2639 rial per visit. Total tourism value of this park is 165.665 million rial. The ecotourism value of this park will provide a tool for policy and decision makers for supporting of quality, investment of tandoreh park and avoiding of degradation of it.

Keywords: Tandoreh national park, Valuation, Willingness to pay, Logit model, Marginal effect