بررسی آثار ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر مصرف‌کنندگان نان در گروه‌های مختلف درآمدی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف این مطالعه، بررسی اثر اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی دولت بر مصرف سرانه نان و سهم هزینه این کالا در هزینههای خوراکی دهکهای مختلف درآمدی کشور است. در این مطالعه از رهیافت کمینهسازی تغییرات تابع زیان اجتماعی استفاده میشود و با استفاده از روش بوت استراپ و بر اساس توزیع نرمال برای کششهای عرضه و تقاضا، خصوصیات آماری ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی و پیامدهای رفاهی آنها مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج پیامدهای رفاهی در بازار گندم نشان میدهد که دولت با بهکارگیری همزمان ابزارهای سیاستی یارانه به مصرفکنندگان و قیمت تضمینی برای تولیدکنندگان، حمایت بیشتری از مصرفکنندگان نسبت به تولیدکنندگان این محصول به عمل آورده است. نتایج حاصل از بهینهسازی سیاستهای دولت در بازار گندم، هزینههای دولت و زیان اجتماعی را بهطور عمده از راه کاهش سطح حمایت از مصرفکنندگان کاهش میدهد. نتایج همچنین نشان میدهد که مصرف سرانه و سهم هزینه نان در هزینههای خوراکی خانوار پس از اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی، تغییر چشمگیری میکند و اثر اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر سهم هزینه نان در هزینههای مصرفی خانوار روستایی بیش از خانوار شهری و در دهکهای پایین درآمدی بیش از دهکهای بالای درآمدی است.

واژههای کلیدی: دهک درآمدی، زیان اجتماعی، قیمت تضمینی، قیمت یارانهای، نان

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Optimum Combination of Policy Instruments on Bread Consumers in Different Income Classes

نویسندگان [English]

  • A. nikoukar
  • S.S. Hosseini
  • A. Dourandish
چکیده [English]

Abstract
The objective of this study is evaluation of government’s optimum combination of policy instruments on per capita consumption of bread and the share of this product in food cost of families in different income classes. The minimization of changes in dead weight loss function is used in this study. By using boot strop method and on base of normal distribution for supply elasticity and demand elasticity, statistical properties of optimum combination of the policy instruments and the welfare outcomes were analyzed. The results of the welfare outcomes in wheat market show that government protects consumers more than producers by using consumption subsidy and guarantee price simultaneously. The optimizations of governments’ policy in wheat market reduce governments’ cost and dead weight loss by reduction in protection from consumers. Results also show that per capita consumption and the share of bread in food cost of families change considerably after using optimum combination policy instruments and the effect of using optimum combination policy instruments on the share of bread in food cost of rural families is more than urban families and for low income classes is more than high income classes.

Keywords: Income class, Dead weight loss, Guarantee price, Subsidy price, Bread