اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه:
افزایش توان علمی اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مسایل کشاورزی از جنبه های کیفی و کمی است.  مقالات علمی پژوهشی محققین محترم را درزمینه های
اقتصاد کشاورزی
مدیریت کشاورزی
توسعه کشاورزی و روستایی
 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
را که  برای اولین بار منتشر می شود، می پذیرد.
 
چشم انداز نشریه:
  • امکان  دسترسی رایگان به نتایج و یافته ها
  • انتشار دستاوردهای اساتید و دانشجویان در راستای افزایش توانمندیها
  • انتقال و تبادل اطلاعات  کشاورزی