دریافت فایل‌های راهنما

جزئیات کامل نحوه نگارش مقاله در نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی و نیز فرم‌ها و فایل‌های مورد نیاز از این قسمت قابل دانلود می‌باشد:

نحوه نگارش مقاله

دریافت فایل تعهدنامه

دریافت فرم تعارض منافع

نمونه فایل پاسخ به داوران