فرایند پذیرش مقالات

  • نویسنده مسئول

              ثبت نام نویسنده مسئول از طریق سامانه  نشریه                                               

    ثبت نویسندگان مقاله (ایمیل ، شماره تماس، اسامی فارسی و انگلیسی ومرتبه علمی و دانشگاه )

    ارسال مقاله (تعهد نامه و فرم تعارض منافع و داوران پیشنهادی)

   نویسندگان

   نویسندگان محترم به مراجعه به سایت می توانند مقاله ارسال شده و مراحل ان را در قالب نویسنده همکار مشاهده نمایند.

   دبیرخانه نشریه

   دریافت مقاله توسط کارشناس نشریه (درصورت دارا نبودن فرمت نشریه، تعهد نامه و فرم ها، نقص در درج اسامی  نویسندگان ، مقاله  برگشت داده می شود)

   ارسال مقاله برای اعضای هیات تحریریه و تعیین داوری

   ارسال مقاله برای داور حداقل 4 داوری- در این مدت در صورت عدم پاسخگویی دوران مجدد داور جدید انتخاب می شود. و هر 10 روز داوری پیگیری می شود.

   نویسنده مسئول

   در صورت دریافت دو جواب مثبت از سوی داوران، ارسال مقاله  برای نویسنده جهت انجام اصلاحات ( از طریق ایمیل اطلاع رسانی و یا نویسنده با مراجعه به سامانه مطلع می شود)

   و در صورت انجام اصلاحات ، برای داوری نهایی ارسال می شود.

   در صورت دریافت جواب منفی داوران مقاله رد می شود و از طریق ایمیل اطلاع رسانی و یا نویسنده با مراجعه به سامانه مطلع می شود.

   در صورت مثبت بودن جواب داوری نهایی در خواست پرداخت هزینه انتشار به مبلغ دو میلیون ریال از طریق ایمیل اطلاع رسانی می شود و نویسنده مسئول با مراجعه به سامانه نشریه از طریق درگاه اینترنتی موجود در مقاله ، امکان پرداخت وجود دارد.

   در صورت پرداخت هزینه، نویسنده مسئول در خواست نامه پذیرش از طریق ایمیل را ارسال دارند.

   دبیرخانه نشریه

   صدور نامه پذیرش به نویسنده مسئول

   قرار گرفتن در نوبت چاپ  ( فرایند ویراستاری و امور چاپ و اطلاع رسانی به دیگر نویسندگان، برعهده نویسنده مسئول می باشد )