اعلام ضریب تاثیر نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی سال 1401 توسط ISC

جهت مشاهده ضریب تاثیر سال 1401 نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی به این سایت مراجعه نمایید:

https://jcr.isc.ac/main.aspx