اعلام ضریب تاثیر نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی سال 1399 توسط ISC

جهت مشاهده ضریب تاثیر سال 99 نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی به این سایت مراجعه نمایید:

https://jcr.isc.ac/main.aspx