اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا ولی زاده

تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~valizadeh/
valizadehum.ac.ir
0000-0002-6814-7354

h-index: 14  

سردبیر

دکترناصر شاهنوشی

اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~shahnoushi
shahnoushium.ac.ir
0000-0001-5757-8311

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد بخشوده

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

agri.shirazu.ac.ir/~bakhshudeh
bakhshoodehgmail.com
0000-0001-8217-3535

h-index: 5  

دکتر محمود دانشور کاخکی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

daneshvar.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
daneshvarum.ac.ir
0000-0003-3063-3418

h-index: 2  

دکتر منصور زیبایی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

agri.shirazu.ac.ir/~zibaei
zibaeishirazu.ac.ir
0000-0003-4633-0593

h-index: 4  

دکتر حبیب اله سلامی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

can.ut.ac.ir/member/salami.aspx
hsalamiut.ac.ir
0000-0002-6277-5843

h-index: 3  

دکتر آرش دوراندیش

دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

dourandish.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
dourandishum.ac.ir
0000-0001-7858-6644

دکتر محمود صبوحی صابونی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

sabouhi.profcms.um.ac.ir/
sabouhium.ac.ir
0000-0002-0454-0368

h-index: 2  

دکتر سید کاظم صدر

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

www.mbri.ac.ir/userfiles/file/Islamic%20Banking/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D8%B5%D8%AF%D8%B1.pdf
sadryahoo.com
0000-0002-9947-4219

h-index: 1  

دکتر احمد اکبری

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=812&Culture=fa-ir
aakbarihamoon.usb.ac.ir
0000-0002-2015-9436

h-index: 1  

دکتر علیرضا کرباسی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~karbasi/
karbasium.ac.ir
0000-0001-7462-2505

h-index: 1  

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

mh-mahdavi.profcms.um.ac.ir//index.php?mclang=fa-IR
mh-mahdavium.ac.ir
3614952970

h-index: 1  

دکتر بهاء الدین نجفی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

ensani.ir/fa/article/author/32215
najafishirazu.ac.ir
0000-0001-7893-1276

h-index: 2  

دکتر مسعود همایونی فر

دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

homayounifar.profcms.um.ac.ir/
homayounifarum.ac.ir
0000-0003-1475-7832

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سید حسین سقاییان نژاد

استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه کنتاکی، آمریکا

agecon.ca.uky.edu/person/sayed-saghaian
ssaghaianuky.edu
0000-0002-8309-1213

h-index: 21  

خانم دکتر شیدا رستگاری

استاد دانشگاه ایالتی اوکلاهما، آمریکا

agecon.okstate.edu/faculty/profile.asp?id=srh&type=faculty
rastegariyahoo.com
0000-0003-3896-5476

h-index: 22