تعیین برداشت بهینه آب از رواناب محیطی حوضه آبریز رودخانه کر، سد درودزن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در مطالعه حاضر، با بکارگیری مدل اقتصادی – زیست محیطی جامع، به بررسی آبیاری و برداشت از آب‌های سطحی در اراضی دشت رودخانه کر، سد درودزن تا دریاچه بختگان، پرداخته شد. در مدل اقتصادی– زیست‌محیطی جامع، سه جزء اقتصادی، هیدرولوژی و زراعی مدنظر قرار گرفت. در جزء اقتصادی، تخصیص بهینه آب تحت دو سناریو با و بدون محدودیت رواناب محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی غیرخطی بررسی شد. یافته‌های مدل شبیه‌سازی شده زیست محیطی در جزء هیدرولوژی، به عنوان داده‌های اولیه در جزء اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. در جزء زراعی عملکرد واقعی محصول در سال‌های تر، نرمال و خشک با استفاده از رابطه بین عملکرد و مقدلر آب آبیاری تعیین گردید. نتایج نشان داد که نحوه تخصیص آبهای سطحی در بین سال‌های تر، خشک و نرمال در حوضه مورد مطالعه با مقدار بهینه آن متفاوت است. از دلایل این اختلاف عدم وجود بازار آب و تعیین قیمت آن با توجه به عرضه و تقاضا می‌تواند باشد. افزون برآن، با استفاده از مدل، الگوی کشت بهینه ای برای منطقه تعیین شد که می‌تواند در جهت حفظ منابع آب سطحی مورد توجه قرار گیرد.

واژه های کلیدی: درآمد خالص انتظاری، هیدرولوژی، مدل برنامه ریزی غیرخطی، کم آبیاری

عنوان مقاله [English]

Determination of Optimal Environmental Flow Acquisition in Kor-river Basin, Doroudzan Dam

نویسندگان [English]

  • N. Asad Falsafi Zadeh
  • M. Sabouhi Sabouni
چکیده [English]

Abstract
In current study, an irrigation examination and acquisition of environmental water in Kor-river fields, that is dominated from Doroudzan dam to Bakhtegan Lake, was done by an integrated economy-environmental model. The model was considered by economic, hydrologic and agronomic components. In the economic component, an optimal harvesting of water was done using non-linear programming in two scenarios; with and without environmental water constraint. Solutions from simulation of environmental data in the hydrologic component, was used as initial data in the economic component. In the agronomic component, actual crop yield in wet, normal and dry years was determined using the relationship between crop yield and irrigation water amount. Results showed that, the current allocation pattern of surface water in wet, normal and dry years in Kor-river basin is different from the optimal pattern. Water pricing without considering demand and supply and the absence of water markets in the region can be the causes of this difference. Additionally, optimal cropping pattern of the region was determined by the model that can be taken into account for preservation of surface water resources.

Keywords: Expected Net Income, Hydrology, Non-Linear Programming Model, Deficit Irrigation