تعیین ارزش اقتصادی زمین و نیروی کار خانوادگی در تولید برنج ( مطالعه موردی: شهرستان رشت)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
با عنایت به اینکه حدود 34 درصد سطح زیر کشت برنج کشور به استان گیلان تعلق دارد، در مطالعه حاضر برخی ابعاد اقتصادی و مدیریت بکارگیری منابع تولید بویژه ارزش اقتصادی آن ها در شهرستان رشت مورد بررسی واقع شد. برای این کار داده های لازم از 80 شالیکار منطقه در سال 1386 جمع آوری گردید. با توجه به مزایای روش های پارامتریک در تبیین ساختار تولید و تقاضای نهاده ها، جهت نیل به هدف تحقیق از رهیافت تابع سود استفاده شد. با انتخاب و برازش الگوی سود ترانسلوگ به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط، توابع تقاضای نهاده ها مشخص گردید. نهایتاٌ با بهره گیری از قضیه هتلینگ ارزش اقتصادی هر هکتار شالیزار 16000000 ریال و ارزش اقتصادی نیروی کار خانوادگی حدود 200000 ریال برای هر نفر روز به دست آمد. بدین ترتیب توجه تولید کنندگان به ارزش های فوق برای نهاده ها ی مورد نظر می توانند به سود آوری فرایند تولید برنج منجر شود.

واژه های کلیدی: ارزش اقتصادی، برنج، تابع سود، رشت، زمین، نیروی کار خانوادگی

عنوان مقاله [English]

Estimating Economic Values of Land and Family Labor in Producing Rice

نویسندگان [English]

  • Gh. Dashti
  • A. Javadi
  • T. A. Eshghi
چکیده [English]

Abstract
Since about 34% of areas under rice cultivation in whole country is attributed to Gilan; in this study we pay attention to some economical dimensions, especially economic values of inputs in this region. Data were collected from 80 rice producers in 2007-2008. Consider to importance the parametric approach in production structure and factors demand, Applying Seemingly Unrelated Regression Estimation method, a translog profit function with the factors cost share equation estimated. Finally with Hotteling-Lemma, economic value for every hectare of land and family labor were 16000000 and 200000 (Rial), respectively. Therefore attention to this value can result to increase in profitability of rice production process.

Keywords: Economic value, Family labor, Land, Profit function, Rasht, Rice