بررسی دیدگاه کشاورزان بخش مرکزی کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این تحقیق توصیفی- پیمایشی با هدف بررسی دیدگاه کشاورزان نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان انجام شد. جامعه آماری آن را کشاورزان بخش مرکزی کرج (1598N=) تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 117 نفر به‌عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 130 نفر افزایش یافت. نمونه گیری با روش تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان مربوطه تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 90/0) که نشان از مناسب بودن ابزار تحقیق داشت. داده‌های با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که مهم ترین اهداف کشاورزان از مشارکت، تامین منابع مالی و بازاریابی محصولات بود. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین تمایل به دریافت کمک های مالی شهروندان و متغیرهای میزان درآمد سالیانه، میزان استفاده از نیروی کار خانواده و تعداد دفعات سرزدن به مزرعه رابطه در سطح یک درصد و با میزان وابستگی به محل سکونت و وضعیت تحصیلی در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. همچنین نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس نشان داد که از نظر تمایل به دریافت کمک‌ های مالی شهروندان، بین کشاورزان با محل سکونت مختلف در سطح یک درصد و بین تمایل به همکاری با شهروندان با شرایط مالی مختلف، میزان رضایت از درآمد حاصل از شغل کشاورزی و طول دوره کشت در سطح پنج درصد تفاوت معنی دار وجود داشت. بنابراین می توان با اشاعه و بهره گیری از این رهیافت کشاورزی پایدار، علاوه بر حل بخشی از مشکلات بخش کشاورزی، سبب دستیابی شهروندان به مواد غذایی سالم، ارگانیک و ارزان‌تر نیز گردید.

واژه‌های کلیدی‌: دیدگاه، کشاورزان، مشارکت، کشاورزی اجتماع- پشتیبان، کرج

عنوان مقاله [English]

Investigating the Viewpoints of Farmers of Markazi District of Karaj towards Participation in Community Supported Agriculture

نویسندگان [English]

  • shaban ali fami
  • J. Ghasemi
  • Sh. Sorour Amini
  • M.S. Zadeh
چکیده [English]

Abstract
This correlational-survery research was conducted with the main objective of investigating viewpoints of farmers of Markazi district of Karaj towards participation in community supported agriculture. The statistical population of the study consisted of farmers in Markazi district of Karaj (N=1598) out of which 117 people were selected as sample using Cochran Formula. In order to enhance the representativeness of the sample, finally the sample size was increased upto 130 farmers. simple random sampling was apllied for the study. The tool of study was a questionnaire which was validated by getting judgment of some experts (faculty members of the Department of agricultural Extension and Education in the university of Tehran). In order to estimate the reliability of the different scales of the questionnaire, Cronbach Alpha coefficient was used. The values ranged from 0.7 to 0.9 which indicated that the tool of study was reliable. The data were analyzed by SPSS-Win. The findings showed that the main motivation of the farmers for participation in community-supported agriculture was to securing financial sources and marketing of their produces. The results of correlation analysis revealed that there were significant positive relationships between the level of interest to receive citizen's financial support with the variables viz., annual income, family labor use and the numbers of citizens' visits to farms at 1 percent level. The same variable was significantly and positively correlated with dependency to residential area and educational level at 5 % level. In addition, the results of Kruskal Wallis test indicated that there were significance differences among different categories of farmers from various residential areas in terms of interest to receive citizen's financial support and tendency to cooperate with citizens of diverse income level, satisfaction level of farming income and the length of plantation at 5 % level.

Keywords: Viewpoint, Farmers, Participation, Community Supported Agriculture, Karaj