بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
صادرات کالاهای غیرنفتی در فعالیتهای اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته و اثر آن بر اقتصاد و رشد نسبی انکار ناپذیر است. لذا، تکیه بر توسعه و گسترش صادرات بخش کشاورزی می تواند زمینه مناسبی را برای حضور ایران در بازارهای جهانی در امر صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی سیاست های مورد نیاز جهت افزایش توان صادراتی محصولات کشاورزی کشور است. لذا برای دستیابی به این اهداف، متغیرهای تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران طی دوره زمانی86-1345 با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای4 بررسی شدند. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای نرخ ارز واقعی، قیمت های نسبی، مقدار تولید، قیمت های داخلی و متغیر مجازی جنگ، متغیرهای تاثیر گذار بر توابع عرضه و تقاضای صادرات هستند. همچنین کشش قیمتی5 تقاضای صادرات در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 83/1- و 12/2- محاسبه شدند. کشش قیمتی عرضه صادرات در کوتاه مدت نیز 17/2 به دست آمد.

واژه های کلیدی: بخش کشاورزی، تابع تقاضای صادرات، تابع عرضه صادرات، سیستم معادلات همزمان

عنوان مقاله [English]

Estimating Supply and Demand Function of Iran’s Agricultural Products Export

نویسندگان [English]

  • M. Pakravan
  • H. Mehrabi
  • O. Gilanpour
چکیده [English]

Abstract
Export of nonoil goods in economic activities is so important and its effect on economic and comparative growth is undeniable. So, Emphasize on agricultural sector and development of export in this sector prepares good conditions, for Iran, to be present at international markets relying its advantages. The study tries to recognize necessary policies to enhance agricultural export potentialities. To this end, this study investigates determinants of supply and demand of Iran’s agricultural products export from 1965 to 2007 by using Tree-stage least square. The result indicates that shadow exchange rate, relative prices, product quantity, domestic price and dummy variable related to war, are effective variables on demand and supply of exports. Also, price elasticity in long run and short run for export demand are estimated to be -1.83 and -2.12, respectively. And Price elasticity of export supply in short run is 2.17.


Keywords: Agricultural Sector, Function of Export Demand, Function of Export Supply, Pattern of Simultaneous Equations

JEL Classification: F10, F11, Q11 ،Q17, Q19