دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، زمستان 1389 
11. بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند)

10.22067/jead2.v1389i3.7734

راعی جدیدی راعی جدیدی؛ همایونی فر همایونی فر؛ صبوحی صابونی صبوحی صابونی؛ خردمند خردمند


13. الگوی آستانه‌ای انتقال قیمت‌ در بازار گوشت مرغ ایران

10.22067/jead2.v1389i3.7736

مقدمی کوهستانی مقدمی کوهستانی؛ نیکوکار نیکوکار؛ دوراندیش دوراندیش