الگوی آستانه‌ای انتقال قیمت‌ در بازار گوشت مرغ ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه بازار، منافعی برای بنگاه‌های فراوری و بازاریابی کالا ایجاد می‌کند و بر رفاه مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حائز اهمیت است. هدف از این مقاله، بررسی چگونگی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران است.‌ در پژوهش حاضر، با استفاده از آمار هفتگی قیمت‌های در مرغداری و خرده‌فروشی در سال‌های 88-1381 و الگو‌ی آستانه‌ای، تحلیل انتقال قیمت انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند که انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران نامتقارن است و افزایش‌های قیمت مرغ زنده در مرغداری، در مقایسه با کاهش‌های قیمت، بیشتر و سریع‌تر به سطح خرده‌فروشی منتقل می‌شوند. همچنین سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ، اثر معنی‌داری بر نوسان‌های قیمت گوشت مرغ نداشته است. از آنجا که به‌نظر می‌رسد انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ ایران، به دلیل وجود تورم و همچنین ساختار غیررقابتی در صنعت کشتارگاهی به‌وجود آمده باشد، پیشنهاد می‌شود سیاست‌های حمایتی مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت کشتارگاهی، در مناطقی از کشور که کمبود ظرفیت کشتار وجود دارد، اتخاذ گردد.

Q13:JEL طبقه بندی

واژه‌های کلیدی: انتقال قیمت، ایران، الگوی آستانه‌ای، گوشت مرغ

عنوان مقاله [English]

Threshold Price Transmission Model in Iranian Chicken Market

نویسندگان [English]

  • M. Ghadami
  • A. Nikoukar
  • A. Dourandish
چکیده [English]

Abstract
Asymmetric price transmission through extending marketing margin generates rents for marketing and processing agents and affects the consumers’ welfare. Because of this reason, price transmission analysis in agricultural markets is important both in economical and political aspects. This paper conducted with the aim of analyzing price transmission in Iranian chicken market. In this study, using weekly data for farm and retail prices for chicken during 1381-1388 and Threshold Model, price transmission analysis is done. Results show that price transmission in Iranian chicken market is asymmetric and farm price increases transmit to the ratail level more and faster than price decreases. Also, market adjustment policy has not had any significant effect on price fluctuations. We believe that asymmetric price transmission in Iranian chicken market is generated for the reason of high inflation rates and non-competitive structure and existence of market power in slaughtering industry. Thus, we suggest government to choose protection policies concerning private sector for investing on slaughtering industry in those provinces that have insufficiency slaughtering capacity.

Keywords: Chicken, Iran, Price Transmission, Threshold Model