دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهار 1389 

مقالات پژوهشی

1. مندرجات

10.22067/jead2.v1389i1.3485

مندرجات مندرجات


12. تحلیل مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات جهانی پسته

10.22067/jead2.v1389i1.3495

دشتی دشتی؛ خداوردیزاده خداوردیزاده؛ محمد رضایی محمد رضایی