تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
اصلاح نظام قیمت گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی، یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریت تقاضا است که به تنظیم الگوی مصرف آب در این بخش می انجامد. با اصلاح تعرفه های آب در بخش کشاورزی، می توان امیدوار بود که مقدار تقاضای آب کاهش یافته و زمینه صرفه‌جویی و ذخیره سازی آن فراهم گردد. مطالعه حاضر در این راستا، به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی، از روش تابع تولید در محصول گندم و در شهرستان مشهد استفاده نمود. در این روش به منظور برآورد ضرایب توابع تولید، دو مدل کلاسیک و آنتروپی حداکثر تعمیم یافته مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که روش آنتروپی قادر به برآورد دقیق ضرایب توابع نبوده و نمی توان از نتایج آن در محاسبه ارزش اقتصادی آب استفاده نمود. در حالیکه در روش کلاسیک، تابع ترانسلوگ از بین اشکال مختلف توابع، به عنوان بهترین فرم تابع در تولید محصول گندم، انتخاب و ارزش اقتصادی آب معادل 1870 ریال محاسبه شد.

واژه های کلیدی: ارزش اقتصادی آب، روش کلاسیک، روش آنتروپی حداکثر تعمیم یافته، گندم، مشهد

عنوان مقاله [English]

Estimating Economic Value of Water in Production Function Method, Applying Classic and Entropy Approaches (Case Study: Wheat in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • N. Khajeh Roshanaei
  • M. Daneshvar Khakhki
  • Gh. R. Mohtashami
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Reform of pricing system based on economic value of water in agricultural sector is one of the most efficient tools of demand management, which led to arrangement of water consumption model. It is hoped that demand of water and its waste decrease by reforming water tariffs in agricultural sector; and ground of saving for water is prepared. Current paper in this direction, for defining economic value of agricultural water applied production function method in wheat in Mashhad. In this method, Classic and General Maximization Entropy approaches are applied for estimating coefficients of production function. Results showed that Entropy approach wasn’t able to estimate accurately coefficients of functions and it couldn’t use its results for obtaining economic value of water. Whereas, in classic approach, Translog among different forms of functions was selected, as the best function form in wheat crop, and the economic value of water was calculated in 1870 Rials.

Keywords: Economic value of water, Classic approach, General Maximization Entropy, Wheat, Mashhad