کاربرد نظریه بازی در مدیریت منابع آب زیرزمینی حوزه آبریز اترک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
حوزه ی آبریز اترک در استان خراسان شمالی یک ناحیه ی کشاورزی است که اغلب کشاورزان آن برای آبیاری محصولات خود از منابع آب زیرزمینی استفاده می کنند. با کاهش بارندگی در سال های اخیر در این ناحیه، رقابت بین مصرف کنندگان شهری، کشاورزی و صنعتی برای کسب آب افزایش یافته است. در مطالعه حاضر به منظور مدیریت منابع آب زیر زمینی حوزه آبریز اترک از نظریه بازی کمک گرفته شد. میزان بهره برداری بهینه از منابع آب
زیر زمینی برای 6 سناریوی مختلف برداشت آب، با استفاده از منحنی بهینه پارتو و چهار روش حل تضاد تعیین شد. نتایج نشان داد زمانی که به اهداف محیطی و اقتصادی وزن یکسانی داده شود بهترین سناریوی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بین 64 تا 117 میلیون متر مکعب در سال می باشد. در نهایت تصمیم گیری بهینه در بهره برداری از منابع آب زیر زمینی وابسته به اهمیت وزن های دو گروه هدف می باشد.

واژه های کلیدی: حوزه آبریز اترک، روش حل تضاد، مدیریت منابع آب زیرزمینی، نظریه بازی

عنوان مقاله [English]

Application of Game Theory for Groundwater Resources Management of Atrak

نویسندگان [English]

  • M. Sobuhi
  • E. Mojarad
چکیده [English]

Abstract
Atrak Basin is an agricultural area in North Khorasan province that the most farmers are using from groundwater resources for irrigation their crops. Decreasing rainfall in recent years in this area, competition between urban, agriculture and industrial consumers has increased for water acquisition. In present study, game theory was applied for groundwater resources management of Atrak Basin. Optimal extraction quantity of groundwater resources were quantified with using Pareto frontier curve and four conflict resolution methods for 6 alternative groundwater extraction scenarios. The results showed that, when environmental and economic objectives are assigned equal weight or importance, the best scenario is to extract between 64 and 117 million cubic meters each year. Ultimately, optimal decision making depends on the relative importance weights assigned to the conflicting objectives.

Keywords: Conflict resolution method, Game theory, Groundwater resources manage- ment, Atrak Basin