تعیین و ارزیابی سیاست‌های حمایت از تولیدکنندگان خرما در برنامه‌های توسعه اقتصادی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف از انجام این مطالعه، برآورد مقدار حمایت از تولیدکنندگان خرما در کشور با استفاده از متدولوژی سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی است. در این پژوهش حمایت از تولیدکننده‌ی خرما، برای هر هکتار در طی چهار برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی بررسی می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که،‌ بر مبنای نرخ ارز سایه‌ای(واقعی)، میانگین حمایت از قیمت بازاری در هر هکتار در سال‌های برنامه‌ی اول و دوم، منفی و به ترتیب برابر 39760259 و 756853 ریال است. میزان این حمایت‌ها در برنامه سوم مثبت و برابر 886878 ریال و در برنامه چهارم توسعه منفی و برابر 2252143 ریال می‌باشد. برنامه اول، چهارم، سوم و دوم توسعه اقتصادی، با پرداخت‌های بودجه‌ای 17287586، 3984724، 2212375، 1982567 ریال در هر هکتار خرما، به ترتیب بیشترین پرداخت‌های بودجه‌ای را دارند. بنابراین برنامه سوم توسعه در حمایت از قیمت بازاری و برنامه دوم در حمایت‌های بودجه‌ی موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ی کشور در تولید خرما هستند.

واژه‌های کلیدی: سیاست حمایت از تولیدکننده، حمایت از قیمت بازاری،‌ پرداخت بودجه‌ای، خرما

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Date Producers Support Policies in Development Economic Programs

نویسندگان [English]

  • S. S. Hosseini
  • S. Rezaei
چکیده [English]

Abstract
Support per hectare from date producers during four Development Programs (1989-2006) is evaluated using OECD methodology. Results show that, considering real exchange rate, market price support average per hectare for first, Second and Fourth Programs are negative and equal to 39760259, 756853 and 2252143 Rials, respectively. Support in Third Program is 886878 Rials positive. According to the amount of budget payment per hectares, descending order of Programs would be like First, Fourth, Third and Second as their amount are 17287586, 3984724, 2212375 and 1982567 Rials, respectively. Therefore, successful Programs in market price support and budgetary payment are Third and Second, respectively.

Keywords: Producer support policy, Market price support, Budget payment, Date