بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
تحقیق و ترویج کشاورزی اجزایی از یک سیستم مشابهند که در چارچوب تشکیلات سازمانی مختلف فعالیت می کنند و هدف نهایی مشترکی دارند. پیوند بین تحقیق و ترویج برای رسیدن به این اهداف مشترک ضروری می‌باشد. با توجه به اینکه فعالیت هر یک از این دو بخش به طور مجزا حائز اهمیت است، سرمایه گذاری در یک بخش نبایستی سرمایه گذاری بخش دیگر را تحت الشعاع قرار دهد، بنابراین هدف کلی این مطالعه بررسی ارتباط جانشینی یا مکملی بین سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی و آموزش و ترویج کشاورزی می‌باشد. به این منظور از مدل بهره وری کل عوامل استفاده شد، بهره وری کل عوامل نیز از شاخص ترنکوئیست-تیل محاسبه گردید. آمار و اطلاعات طی سالهای 1357 تا 1383، از سایت‌ها و منابع مختلف آماری جمع آوری شد. نتایج نشان داد یک درصد افزایش در سرمایه گذاری های تحقیقاتی، بهره وری کل بخش کشاورزی را 080974/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش یک درصدی در مخارج ترویج و آموزش، بهره وری کل کشاورزی را 038398/0 درصد افزایش می دهد. متغیر ارتباط متقابل تحقیق و ترویج کشاورزی نیز با علامت منفی معنی دار شد. منفی شدن ضریب متغیر ارتباط متقابل بین سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی و آموزش و ترویج بر این مطلب دلالت دارد که این دو متغیر به منظور تاثیر بر بهره وری کل عوامل به صورت جانشین هم عمل می کنند و علت آن را می توان به خاطر اندک بودن بودجه های تحقیقات و ترویج و آموزش کشاورزی دانست.

واژه‌های کلیدی: بهره وری کل عوامل، تحقیق، ترویج، ترنکوئیست- تیل، بخش کشاورزی، ایران

عنوان مقاله [English]

The Survey of Agricultural Research and Promotion Investment in Iran

نویسندگان [English]

  • H. khaksar astane
  • Alireza Karbasi
Agricultural economic, Agricultural Faculty. Ferdowsi university
چکیده [English]

Abstract
Agricultural research and promotion are factors of the same system that activity in different organizations framework and have common marginal goal. Therefore, The Joining between research and promotion is important. Both activities are very important, therefore the investment in one part should not have had effect in other part. Therefore, total Goal of this study, is consideration of Substitution or supplementary relation between investment in agricultural research and promotion. Therefore, The Productivity model was used; also, Total Factor Productivity was calculated with Tornquist – Theil indicator. Data was collective from different sources, during 1979-2004. The Results was shown one percent increasing in agricultural research investment, increases total factor productivity 0.080974 percent. Also 1 percent increase in promotion investment; increases total factor productivity 0.038398 percent. The variable of interaction between research and promotion has had significant with negative mark. To become negative this variable shows the both of these variable effect with total factor productivity and these are substitution, the reason is lack of research and promotion budgets in agricultural section.

Keywords: Total Factors Productivity- Research- Promotion- Tornquist-theil - Agricultural sector- Iran