بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر کاهش تولید برنج در شمال: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این مطالعه به بررسی اثر وجود محدودیت منابع مالی و تاثیر آن بر سطح تولید برنج در دو استان مازندران و گیلان می پردازد. در این راستا از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم و با به‌کارگیری اطلاعات مربوط به تولیدات برنج برای سال زراعی 1386 در استان های یاد شده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کمبود اعتبارات و منابع مالی در تمامی شهرستان های دو استان وجود دارد، بطوریکه در استان گیلان منابع مالی در دسترس 01/23 و در استان مازندران 04/21 درصد کمتر از میزان لازم برای دستیابی به سطح مطلوب اقتصادی در تولید است. این کمبود موجب کاهش میزان تولیدات فعلی در سطح 78/24 درصد در استان اول و 22/23 درصد در استان دوم نسبت به میزان تولید در نبود محدودیت مالی شده است. با توجه نقش به این دو استان در تامین برنج مورد نیاز کشور، تأمین اعتبارات مورد نیاز می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش واردات این محصول داشته باشد.

وا‌ژه‌های کلیدی: تابع تولید غیر مستقیم، برنج، اعتبارات، مازندران، گیلان

عنوان مقاله [English]

Investigating Credit Constraint and Its Impact on Decrease in Rice Production in the Northern Provinces of Iran: Application of Indirect Production Function

نویسندگان [English]

  • H. Salami
  • H. Rafiee
چکیده [English]

Abstract
This study investigates the presence of financial constraint and its possible effect on the level of rice production in Gilan and Mazandaran provinces. To this end, an Indirect Production Function was estimated using 2007 crop year production data. Results support the claim that shortage of financial resources is a limiting factor in all cities in these two provinces such that the available financial resources in Gilan and Mazandaran is 23.01 percent and 21.04 percent, respectively, less than the amount required to finance optimum level of production. This limitation has resulted in a 24.78 percent and 23.22 percent decline in production, respectively in Gilan and Mazandaran, as compared to a non-constraint situation. Given the share of these two provinces in providing the rice product needed in the country, supplying sufficient level of financial resources can play a considerable role in reducing import of this product.

Keywords: Indirect Production Function, Rice,Credits, , Gilan, Mazandaran