الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
یکی از مسائل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف‌کنندگان یک کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اثرپذیری قیمت در یک سطح بازار نسبت به تغییرات قیمت در سطوح دیگر بازار (چگونگی انتقال قیمت) آن کالا است. به دلیل اهمیت گوشت گاو در تأمین نیاز غذایی خانوار، تعداد قابل توجه تولیدکنندگان این محصول در کشور و نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از زیاد بودن حاشیه بازار این ماده غذایی، هدف این مقاله بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح مختلف بازار گوشت گاو ایران است.‌ در مقاله حاضر با استفاده از آمار ماهانه قیمت‌ گاو زنده در گاوداری و قیمت در کشتارگاه و خرده‌فروشی گوشت گاو در سال‌های 84-1377 و به‌کارگیری الگوی تصحیح خطا، چگونگی انتقال قیمت گوشت گاو از گاوداری تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا خرده‌فروشی و از گاوداری تا خرده‌فروشی بررسی شد. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت گاو ایران در بلندمدت متقارن و در کوتاه‌مدت از گاوداری تا خرده‌فروشی و از گاوداری تا کشتارگاه نامتقارن است. کشش‌های انتقال قیمت نشان می‌دهند که افزایش‌های قیمت گاو زنده در گاوداری با شدت بیشتری به سطح خرده‌فروشی منتقل می‌شوند در حالی که کاهش‌های قیمت، به‌کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می‌یابند. در نتیجه عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت گاو، مصرف‌کنندگان این کالا قیمتی بیشتر از قیمت تمام‌شده محصول می‌پردازند و عوامل بازاریابی این کالا از نوسانات قیمت، سود کسب می‌کنند.

واژه‌های کلیدی: انتقال قیمت، الگوی تصیح خطا، ایران، گوشت گاو

عنوان مقاله [English]

Price Transmission Model for Iranian Beef Industry

نویسندگان [English]

  • A. Nikoukar
  • S.S. Hosseini
  • - A. Dourandish
چکیده [English]

Abstract
Price transmission in different levels of market has some effects on producers and dealers’ income and welfare and consumers’ expenditure and welfare. For this reason, analysis of agricultural commodities prices is important both in economical and political aspects. Existence of asymmetrical price transmission will incur increasing in marketing margin and will have profit for marketing factors, also will decrease producers and consumers’ surplus. For the reason that beef provide society nutrition and there are too many producers in this sector, this article conducted with the aim of considering to kind of price transmission in Iranian Beef Industry. In this study, using monthly data for farm, slaughter-house and retail prices for beef during 1998-2005 and error correction model, price transmission model is estimated. Results show that price transmission in all beef marketing level in long run is symmetry and in short run from farm to slaughter-house and from farm to retail level is asymmetry. Elasticity of price transmission show that increase in farm price transmit to retail level with stronger effects. For asymmetry reason in beef market price transmission, consumers pay most expensive price from final price, and marketing factors will get profit for price fluctuation.

Key words: Price Transmission, Error correction model, Iran, Beef