تحلیل مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات جهانی پسته

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیر نفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای صادراتی کشور ضرورت دارد. نظر به اهمیت محصول پسته در صادرات غیر نفتی کشور پژوهش حاضر با هدف تعیین مزیت نسبی و تحلیل ساختار بازار صادرات جهانی پسته صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالعه این تحقیق سال های 2006- 2002 را شامل می شود. به منظور تعیین مزیت نسبی کشورهای صادرکننده پسته از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تبیین ساختار بازار صادرات جهانی پسته از شاخص های هرفیندال و نسبت تمرکز استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین کشورهای صادرکننده پسته تنها کشورهای لوکزامبورگ، آمریکا، سوریه، هلند، قبرس، اسلواکی، یونان و اردن دارای مزیت نسبی در صادرات پسته می باشند. به علاوه نتایج حاصل از شاخص مزیت نسبی بیانگر اختلاف فراوان مزیت نسبی صادراتی کشور ایران نسبت به سایر کشورهای صادرکننده پسته می باشد اما این مزیت نسبی طی سالهای مورد مطالعه در حال کاهش بوده است. هم چنین هر چند که کشور ایران به عنوان بنگاه مسلط 60 درصد از صادرات جهانی پسته را در اختیار دارد ولی بر خلاف انتظار از قیمت صادراتی مناسبی برخوردار نمی باشد. بدین ترتیب در راستای تقویت و تثبیت شاخص محصول پسته ایران توصیه می گردد با در پیش گرفتن سیاست تنوع صادرات، به تدریج از میزان تمرکز کشور به تعدادی بازار محدود و سنتی کاسته شود.

واژه های کلیدی: پسته، ساختار بازار، صادرات، مزیت نسبی

عنوان مقاله [English]

Analysis of Pistachio’s Comparative Advantages and Global Export Market Structure

نویسندگان [English]

  • Gh. Dashti
  • M. khodaverdizadeh
  • R. Mohammad Rezie
چکیده [English]

Abstract
Non-petroleum export expansion and export revenues diversification are some vital steps to reduce Iran’s development goals injuries. As for the importance of Iranian pistachios in its non-petroleum exports, the present study determines the comparative advantages and the global exports market structure of pistachios for 2002-2006. To calculate the comparative advantages of pistachios exporting countries, two indices, i.e., the Revealed Comparative Advantages (RCA) and the Revealed Symmetric Comparative Advantage were worked out. To find out the global exports market structure of pistachio the Herfindahl and Concentration ratio indices were worked out. The Results exposed that among pistachio’s exporting countries Luxembourg, USA, Syria, Netherlands, Cyprus, Slovakia, Greece and Jordan had comparative advantages. This shows an existing wide gap of Iranian comparative advantages indices as compared with that of others. Besides of that, the Iran’s comparative advantage in pistachio export was declining through the period. As regards with concentration, Iran was the dominant firm in global markets and owed 60 percent of market share, but its export prices were not desirable. To reinforce and stabilize the (RCA) of Iranian pistachios, more export differentiation policies and dwindling of market concentration based on a few external markets are recommended.

Keywords: Comparative Advantage, Export, Market Structure, Pistachio