عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های ائل گلی و مشروطه شهر تبریز: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
توسعه فعالیت های اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش مشغله های زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای محیط های طبیعی و نیاز به گردشگری شده است. کمیابی این منابع از یک طرف و از سوی دیگر کمبود منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط های مناسب تفریحی از طرف دیگر، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش گذاری این منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیاء این منابع سوق می دهد. لذا مطالعه حاضر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و کاربرد مدل هکمن دو مرحله ای به تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های شهری تبریز شامل پارک ائل گلی و مشروطه و هم چنین برآورد متوسط تمایل به پرداخت آنها جهت استفاده از پارک های مذکور پرداخته است. داده های مورد نیاز در تابستان 1387 از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 261 بازدیدکننده از این پارک ها جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد ماهیانه، تعداد اعضای خانواده، جنسیت، میزان رضایت از امنیت اجتماعی و تعداد دفعات مراجعه به پارک در طول سال از عوامل تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان می باشد. همچنین متغیر های تأثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت شامل مدت زمان هر بازدید، درآمد ماهیانه، تحصیلات و سن بازدیدکنندگان می باشد. میانگین تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده 2231 ریال به ازای هر بازدید برآورد گردید. بیشترین اثر مربوط به متغیر میزان رضایت از امنیت اجتماعی می باشد، لذا فرآهم شدن شرایطی که امنیت اجتماعی بازدیدکنندگان در محیط پارک را افزایش دهد، می تواند عامل مؤثری در جذب و ایجاد آرامش برای آنها باشد.

واژه‌های کلیدی: هکمن دو مرحله ای، ارزش‌گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، پارک ائل گلی. پارک مشروطه، تبریز

عنوان مقاله [English]

Factors Motivating The Visitors’ Willingness to Pay for Elgoli and Mashrouteh Park in Tabriz City: Application of Two Stages Heckman Approach

نویسندگان [English]

  • Boballah Hayati
  • M. Ehsani
  • M. Ghahraman Zadeh
  • H. Raheli
  • M. Taghizadeh
University of Tabriz
چکیده [English]

Abstract
Development of economic activities, population growth, people’s daily increasing business, and improvement of life standards has caused to increase in the demand for natural environments and tourism. The scarcity of these resources and insufficiency of capital resources for the reviving and establishing of the proper recreational environment, have orientated the management of natural resources to appraise the resources and to use people's participation. This study determines factors motivating visitors’ willingness to pay for Elgoli and Mashrouteh parks in Tabriz city. To this end, the contingent valuation method and two-stage Hekman approach are utilized. Also their willingness to pay to visit these parks is estimated. The required data gathered in summer 2008 through questionnaire and interviewing 261 visitors. The results revealed that monthly income, number of family members, sexuality, and degree of individual’s satisfaction from social security status, and the number of times that they visit the park over one year, are the effective factors. Moreover, the variables of duration each visit, monthly income, education and age of the visitors is identified as effective variables on the individual’s willingness to pay. The results showed that average of the willingness to pay is 2231 Rls for per visitor. Based on the results, the most effective variable is the satisfaction of social security. Therefore increasing the social security condition can be highly influence the attractive of these parks.

Keywords: Two stages Heckman approach, Contingent valuation method, Willingness to Pay, Elgoli Park, Mashrouteh Park, Tabriz