عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی

چکیده

چکیده
در این مقاله عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک با استفاده از داده‎های مقطع زمانی مربوط به 175 کشاورز گندم‎کار استان خراسان رضوی در سال 1386 و بکارگیری الگوی لاجیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، شیب اراضی، اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه، آگاهی کشاورزان از اثرات حفاظت خاک و نسبت اراضی شیبدار به کل سطح زیر کشت بر احتمال مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز عملیات حفاظتی خاک تأثیر مثبت و تجربه حفاظت خاک تأثیر منفی دارد. با توجه به یافته‎های مطالعه اطلاع‎رسانی در حوزه اثرات حفاظت خاک، جهت‎گیری برنامه به سمت کشاورزان کوچک از طریق طولانی کردن دوره بازپرداخت و کمک‎های بلاعوض، هدف‎گیری اولیه اراضی با شیب بالاتر، تلاش برای افزایش درآمد کشاورزان از طریق فعالیت‎های جنبی با هدف ایجاد انگیزه برای دریافت اعتبارت یارانه‎ای حفاظت خاک و توجه جدی به اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی: فرسایش خاک، خدمات ترویجی، سیاست حفاظتی، الگوی لاجیت

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Wheat Producer's Willingness to Participate in Green Subsidy Program to Adopt and Use of Soil Conservation Practices (Case Study of Khorasan Razavi Province)

نویسندگان [English]

  • M. Ghorbani
  • M.R. Kohansal
چکیده [English]

Abstract
This paper surveyed factors influencing farmers willingness to participate in green subsidy program for adopting and continuing on soil conservation practices using a cross sectional data of 175 rain-fed wheat producers of Khorasan Razavi province and logit model. Results showed that household's income, slope of land, required credit for soil conservation at farm level, farmers' awareness of effects of soil conservation and sloped cultivated land to total cultivated lands ratio have positive effect and soil conservation experience has negative effect on probability of farmers' participation in green subsidy program of soil conservation practices. Based on results, awareness about the effects of soil conservation, conducting the program towards small farmers through long-run repayment and gratuitous helps, initial targeting to lands with higher slope, attempt to increase farmers' revenue through supplementary activities so as create incentive for receiving soil conservation subsidy credit and serious attention to required credit for soil conservation at farm level suggested.

Keywords: Soil erosion, Extension services, Conservation policy, Logit model