تحلیل عاملی عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی(مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل عوامل موثر در ایجاد‌ روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. جامعه آماری آن شامل 686 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد 97 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شد که برای افزایش دقت 150 نفر به‌عنوان پاسخگو تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 93/0) که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. داده‌های با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. به‌منظور شناسایی عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، از تحلیل عاملی نوع R استفاده شد. نتایج نشان داد، متغیرها شامل چهار عامل آموزشی، روانشناختی، ارتباطی و دانشگاهی می‌باشند که در مجموع 46/50 درصد واریانس را تبیین نمودند.

واژه‌های کلیدی‌: عامل آموزشی، عامل دانشگاهی، عامل روانشناختی، عامل ارتباطی، کارآفرینی

عنوان مقاله [English]

Factor Analysis of Factors Affecting Entrepreneurial MentalityFactor Analysis of Factors Affecting Entrepreneurial Mentality of Graduate Students (Case Study: University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • J. Ghasemi
  • A. Asadi
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this descriptive– survey research was to analyze effective factors on entrepreneurial mentality of graduate students of University College of Agriculture & Natural Resources, the University of Tehran. The statistical population of the study consisted of 686 persons of graduate students (M.Sc. & PhD levels), out of which 97 people determined as sample using Cochran Formula and proportionate stratified sampling technique. The sample size was later increased to 150 people for enhancing precision of the study. A questionnaire was the main tool of study. The validity of the questionnaire was approved by the judgment of a panel of faculty members of the Department of Agricultural Extension Education who were assumed here as experts. In order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach Alpha coefficients were calculated for the main scales of the questionnaire which ranged from 0.79 to 0.93 indicating that the tool of study is reliable. The data were analyzed by SPSS-win software. To identify effective factors on entrepreneurial mentality of graduate students, R-type factor analysis was used. The results showed that educational, psychological, communicational and university factors extracted from factor analysis explained 50.46 percent of variance.

Keywords: Educational factor, Entrepreneurship, Communicational factor, Psychological factor, University factor