عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سیب مطالعه موردی: باغداران سیب سمیرم و اقلید

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در بین باغداران سیب شهرستان‌های سمیرم و اقلید و تعیین بهترین مدل تعیین‌کننده پذیرش است. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انجام گرفت. از این رو به کمک ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از 240 نفر پذیرنده بیمه محصول سیب و 157 نفر نپذیرنده جمع‌آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پذیرندگان بیمه محصول سیب، ریسک‌پذیرترند، دید بهتر و مطلوب‌تری نسبت به وجهه سازمان بیمه‌گر دارند، میزان آگاهی آنها از بیمه بالاتر و اندازه باغ سیب آنها بزرگتر است. یافته‌های دیگر مقاله حاکی است که مدل چند بعدی بهترین مدل متمایزکننده پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه کشاورزی است. مهمترین پیشنهاد این پژوهش، کاربرد مدل چند بعدی و شناخت متغیرهای آن توسط برنامه‌ریزان بیمه محصولات کشاورزی است. سیاست‌گزاران باید فاکتورهای نشر، اقتصادی، نهادی و محیطی را در فرایند پذیرش بیمه مورد توجه قرار دهند.

واژه‌های کلیدی: پذیرش، بیمه، باغداران سیب، مدل نشر، مدل ساختار مزرعه، مدل چندبعدی

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Adoption of Agricultural Crops Insurance Case Study: Apple Growers in Semirom and Eghlid

نویسندگان [English]

  • N. Tabaeian
  • A. Ajili
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this paper is to investigate the factors affecting adoption of agricultural crops insurance among apple growers in Semirom and Eghlid Shahrestans and determining the best model. A survey was conducted using the stratified random sampling. Data were collected by questionnaire from 240 adopters and 157 non – adopters. The results showed that adopters of insurance are more risk taking and also the adopters have more favorable worldview toward bank apparent steem. They have better awareness toward insurance and bigger gardens. Other results is redolent that Multiplicity model is the best model to distinct adopters and non adopters of agricultural insurance.The most important suggestion is application of multiplicity model and to recognition factors by agricultural crops insurance planners. Policy makers should pay attention to factors affecting adoption of insurance including diffusion, economic, institution and environmental factors.

Keywords: Adoption, Insurance, Apple growers, Diffusion model, Economic constraint model, Multiplicity model