تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان ایلام

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده استان ایلام بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع علی ارتباطی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و مدیران منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی استان ایلام بوده اند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 56 نفر محاسبه شده و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. با توجه به گزاره های تحقیق(اهداف، نوع تحقیق و سوالات) از روش های مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و نیز روش میدانی به کمک پرسشنامه استفاده شده است. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی آن بر اساس نظرات متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ(88%) محاسبه شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار آماری Spssنسخه 15 استفاده شده است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از ضرایب همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج یافته های استنباطی حاکی از آن بود که بین متغیرهای عوامل سیاسی- قانونی، اجتماعی- فرهنگی، قابلیت‌های مروجین منابع طبیعی، ساختار و برنامه ریزی تشکیلات ترویج، متغیرهای اقتصادی و روان شناختی با متغیر مشارکت مردمی رابطه وجود دارد. در حالی‌که بین متغیرهای وضعیت محتوی برنامه‌های ترویج منابع طبیعی و مشارکت مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری منابع طبیعی رابطه وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که از بین 7 متغیر عوامل سیاسی – قانونی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، روان شناختی، قابلیت های مروجین منابع طبیعی، محتوی برنامه های ترویج منابع طبیعی و برنامه ریزی ترویجی، فقط عوامل اجتماعی – فرهنگی بر متغیر وابسته مشارکت مردم نقش داشته اند.

واژه های کلیدی : مشارکت مردمی، ترویج منابع طبیعی، سازمان های مردمی

عنوان مقاله [English]

The Regression Analysis of Effective Factor on People Participation in rotecting, Revitalizing, Developing and Using Renewable Natural Resources From the View of Natural Resources Experts in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Bagher Arayesh
  • S.J. Farajollah Hoseini
تهران
چکیده [English]

Abstract
The objective of this study was The regression analysis of effective factor on people participation in protecting, revitalizing, developing and using renewable natural resources in Ilam province .This study was a casual relative. Sample was taken from natural resource's experts and managers of Ilam province .56experts and managers were randomly Selected based on Cochrane formula as The subjects of The Study. Regarding research factors (objectives, problem,….)document analysis, library research and field study research, by using questionnaire were used in this Study .The main tool in this Study is questionnaire and its reliability and validity was tested based on experts opinion and a pilot study and its Alfa level was %88.Descriptive and inferential statistics were used and data was analyzed by SPSS 15.To test the hypothesis ,correlation, multiple regression, factor analysis were used. The result of inferential finding indicated that, There id a significant relationship between factors of social, political, cultural, economical. psychological and extension planning with people participation, and there isn't any significant relationship between natural resources extension content, and people participation .The result of regression analysis shows that only social –cultural factor from 7 factors of social, political, cultural, economical ,psychological agent abilities natural resources extension content, and extension planning had an effect on people participation

Keywords: People participation, Natural Resources extension, Public organization