برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی(مطالعه موردی استان خراسان‎رضوی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این مطالعه با استفاده از داده‎های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 210 نفر از کشاورزان انتخاب‌شده استان خراسان‎رضوی به روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎بندی شده تلاش شد تا چارچوبی عملی فراروی بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی قرار گیرد به نحوی که با استفاده از آن برنامه‎ریزی فروش لیزینگی برای پاسخگویی به نیاز‎ها و کمبود‎های واقعی بهره‎برداران کشاورزی صورت پذیرد. نتایج نشان داد که در گروه فناوری‎های با قیمت بالا، تراکتور در اولویت اول و پس از آن کمباین قرار دارد. در گروه فناوری‎های با قیمت متوسط فناوری بذرپاش در اولویت اول و بعد از آن چاپر قرار دارد. در گروه فناوری‎های با قیمت پایین به ترتیب گاوآهن، دیسک و زیر‌شکن در رتبه‌های اول تا سوم می‎باشند. در مجموعه سه فناوری، تراکتور بالاترین تقاضا را به خود اختصاص داد و پس از آن ادوات مرتبط با آن بالاترین تقاضا را دارا می‌باشند. بنابراین در برنامه‌ریزی فروش لیزینگی باید هدف‌گیری اولیه بر تراکتور و ادوات مرتبط با آن، بذرپاش، چاپر و کمباین باشد و در هدف‌گیری‌های بعدی سایر تقاضا‌ها را مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر بخش دولتی و خصوصی در برنامه‎ریزی فروش باید بر تحویل سریع فناوری ماشین‎های کشاورزی مورد تقاضا، نرخ بهره زیر 10 درصد، وثیقه‎های انفرادی، فناوری تولید داخل و بازپرداخت سالانه اقساط،‎ تمرکز یابند. مشارکت یارانه‎ای دولت در ارتباط با مابه‌التفاوت نرخ بهره مورد تقاضای شرکت‎های لیزینگ و بهره‌برداران کشاورزی می‎تواند به فرایند شکل‎گیری این صنعت در بخش کشاورزی و در نهایت تقاضای مؤثر کشاورزان برای این فناوری‎ها کمک نماید.

واژه‎های کلیدی: لیزینگ، مکانیزاسیون، ماشین‎های کشاورزی، یارانه

عنوان مقاله [English]

Leasing Sale Planning in Firms of Agricultural Machinery Technology Production (Case Study of Khorasan Razavi Province)

نویسندگان [English]

  • S. Abed
  • M. Ghorbani
  • H. Liaghati
  • M.H. Aghakhani
  • M.R. Kohansal
چکیده [English]

Abstract
In this paper using a cross sectional data of 210 selected farmers of Khorasan Razavi province in 2009 by stratified random sampling method tried to provide a practical framework to firms of agricultural machinery technology production so that using it's plan for sale leasing to answer the actual needs and lack of agricultural exploitation. Results showed that in high-price technologies group, tractor has first priority and the next priority is for combine. In technology groups of medium-price, broadcast seeder and chopper have first and second priority, respectively. In low price technology groups, plow, disk and subsoiler are in first to third ranks, respectively. In three technologies set, tractor allocated the highest demand and then its implement instruments have the highest demand. Therefore, in planning sale leasing, tractor and its mounted implement instruments, broadcast seeder, chopper and combine should be in the initial targeting and other applications considered in the next targeting. On the other hands, public and private machinery sector must focused on sale planning to fast delivery of agricultural machinery technology demand, interest rate lower than 10 percent, individual bonds, the domestic production technology and annual repayment installments. Subsidy participation of government in relation with interest rate premium requested for leasing companies and agricultural exploiters can help to process formation of this industry in agriculture sector and ultimately effective demand of farmers for these technologies.

Keywords: Leasing, Mechanization, Agricultural machinery, Subsidy