بررسی کارآیی بازار گوشت مرغ در ایران(مطالعه موردی: شهرستان کرج)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین کارآیی بازار گوشت مرغ می باشد. در این مطالعه حاشیه بازاریابی و کارایی بازار گوشت مرغ در سطوح مختلف بازار در شهرستان کرج محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشتارگاه ها بیش از 50 درصد از حاشیه بازاریابی و سود بازاریابی را به خود اختصاص داده اند. این نتیجه، نشان دهنده قدرت انحصاری کشتارگاه ها در صنعت گوشت مرغ است. در حالی که سهم تولیدکنندگان از سود بازاریابی کمتر از 10 درصد است، نسبت قیمت دریافتی تولیدکنندگان به قیمت پرداختی مصرف کنندگان 68 درصد محاسبه شده است. نتایج همچنین نشان داد که بازار گوشت مرغ در شهرستان کرج از کارایی لازم برخوردار نیست. لذا، لازم است سیاست هایی اتخاذ گردد تا علاوه بر توزیع عادلانه حاشیه و سود بازاریابی، کارایی بازار نیز افزایش یابد.

واژه های کلیدی: حاشیه بازار، کارآیی سیستم بازاررسانی، کرج، ایران

عنوان مقاله [English]

Marketing Efficiency of Poultry Industry in Iran (Case Study: Karaj)

نویسندگان [English]

  • M. Khaledi
  • M. Shoukatfadaei
  • F. Nekoofar
چکیده [English]

Abstract
The main aim of the paper is to determine the marketing efficiency of poultry industry in Karaj. In this research the marketing margin and the marketing efficiency of poultry market in different level of the market in Karaj was calculated. The results showed that slaughter houses gain the main part of marketing margin and marking profit. The share of slaughter house was more that 50 percent. The results also indicated that the share of producers from marketing profit was less than 10 percent. Whereas the ratio of producer price to consumer price was 68 percent. This implies that the production cost is relatively high. Market efficiency was also computed and it was less than one. This means that chicken meat market is operating inefficiently. It was suggested that some policy issues should be taken to improve market efficiency.

Keywords: Marketing Margin, Efficiency of Marketing System, Karaj, Iran