بررسی رابطۀ توسعۀ واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این تحقیق به بررسی رابطۀ بین متغیرهای توسعۀ واسطه های مالی و ارزش افزودۀ بخش کشاورزی ایران در طول سالهای 1352 تا 1385 پرداخته می شود. 5 شاخص استخراج شده از سیستم بانکی به عنوان شاخصهای توسعۀ واسطه های مالی مرتبط با بخش کشاورزی تعریف شده و با معرفی روش آماری تحلیل عاملی و کاربردهای آن، شاخصهای متعدد مالی به یک شاخص جامع که بیانگر توسعۀ واسطه های مالی است تبدیل شده و با استفاده از روش هم انباشتگی انگل-گرنجر رابطۀ آن با ارزش افزودۀ بخش کشاورزی تخمین زده می شود. همچنین با استفاده از آزمون علّیت گرنجر، رابطۀ علّی بین این متغیرها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای توسعۀ واسطه های مالی و ارزش افزودۀ بخش کشاورزی رابطۀ مستقیمی وجود دارد؛ ولی دربارۀ رابطۀ علّی بین آنها نمی توان اظهار نظر کرد.

واژه های کلیدی: توسعۀ واسطه های مالی، ارزش افزودۀ بخش کشاورزی، روش تحلیل عاملی، علیت گرنجر

طبقه بندی JEL: G10, Q10, Q14

عنوان مقاله [English]

Investigating Relationship between Financial Intermediary Development and Values Added of Agricultural Sector (Case Study of Iran)

نویسندگان [English]

  • A. Shahabadi
  • H. Mahmmodi
چکیده [English]

Abstract
In this paper, we examine relationship between financial intermediary development variables and values added of agricultural sector in Iran during 1352 to 1385. The five indices derived from the banking system as a financial intermediary development indicators, that define in related to the agricultural sector, and with the introduction of statistic methods of factor analysis and its applications, several financial indicators transform to a comprehensive index, and use a cointegration method Engel – Granger, the relationship with financial intermediary development variables and values added of agricultural sector is estimated. Also, using Granger causality test, the Causality relationship between these variables will be evaluated. Results of this study indicate that between financial intermediary development variables and values added of agricultural sector is a direct relationship, but about the causality relationship between them cannot be commented.

Keywords: Financial intermediary development, Values added of agricultural sector, Factor analysis, Granger causality test

JEL Classification: G10, Q10, Q14