فرایند مدیریت دانش تخصصی- کاربردی در حلقه تحقیقات، ترویج و بهره برداران ( مطالعه موردی: بخش کشاورزی استان یزد)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
بخش کشاورزی به اعتبار شاخص‌های مهم اقتصادی، به ‌درستی محور توسعه کشور تلقی گردیده و از مهمترین راه‌های دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم انداز می‌باشد. در این رهگذر مدیریت دانش و دانایی محوری، اصل کلیدی و تعیین‌ کننده آغاز و تداوم این راه می‌باشد. این مقاله، ضمن بررسی فرایند مدیریت دانش تخصصی- کاربردی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان یزد) به رتبه‌بندی مراحل و عوامل مطرح در هر یک از آنها می‌پردازد. داده‌ها، بصورت کتابخانه‌ای، مصاحبه‌ای و پرسشنامه‌ای گردآوری و روایی پرسشنامه توسط اساتید، محققین و کارشناسان رشته‌های مدیریت و کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. از 196 پرسشنامه توزیع ‌شده بین محققین، کارشناسان و مروجین ‌کشاورزی استان یزد، 160 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. پایایی پرسشنامه، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برابر 86/0 بدست آمد. نتایج حاصله نشان می‌دهد نمره چهار مرحله‌ی مدیریت دانش‌ شامل تولید و کسب دانش، ذخیره و بازیابی، انتقال و تسهیم و کاربرد دانش تخصصی– کاربردی در بخش کشاورزی بالاتر از حد متوسط است و اختلاف میان آنها با اطمینان 99 درصد معنی‌دار می‌باشد. بدون شک سهـم دانـش تخصصی- کاربـــــردی و مدیریت آن در عرصــه تولیدات کشاورزی در توفیــقات بخش کشاورزی در سال‌های اخیر کم نمی باشد. نقش این فرایند به‌ ویژه در افزایش عملکردها در واحد سطح آشکارتر می‌باشد. براساس رتبه‌بندی انجام شده با تکنیک TOPSIS ، مرحله تسهیم و انتقال در بین فرایندهای مدیریت دانش تخصصی– کاربردی حائز رتبه اول گردید. از مصادیق این نتیجه می‌توان به هم‌خوانی رشد تولید در نمونه‌های مورد بررسی با فعالیت‌های ترویجی، از‌جمله نفر ‌روز کلاس‌های آموزشی، اشاره نمود. در مجموع این بررسی دلالت بر وجود ساختار اولیه مدیریت دانش در بخش کشاورزی دارد که با تقویت و اصلاح شاخص‌ها و استقرار کامل آن در این بخش می‌توان انتظارات برنامه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله در زمینه امنیت غذایی را محقق ساخت.

واژه های کلیدی: مدیریت دانش، فرآیند، اقتصاد، کشاورزی، استان یزد

عنوان مقاله [English]

Process of Applicable & Especial Knowledge in Loop of Research, Extension and Farmers ( A Case Study of Agricultural Sector in Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • S.H. Mirghafori
  • M. Shakeri
چکیده [English]

Abstract
Agricultural sector is a developmental domain and id a way for achievement to goals that are anticipated in Iran perspective document. from this view, knowledge management (KM) is critical for starting and continuing this way. This paper investigate on process of applicable and especial knowledge in Agricultural sector (A case study in yazd province). Also ranks stages of knowledge process and their factors in any stage of process. Stages of knowledge process are defined in terms of creating & acquiring, storage & retrieval ,share & transfer and application of knowledge. We gather data by studying previous studies, interview & questionnaire the validity of questionnaire have approved by some of universities,s professors ,researchers and experts in management and agriculture. we have distributed 196 questionnaires among personnel of Jahad agricultural organization of yazd province. From 196 questionnaire, 160 questionnaire are gathered. Coronbach,salpha showed reliability ,0.8613. results showed that the mean of all 4 stages of Km process, creat & acquire, storage & retraival ,share & transfer and application are more than 5 in this sector. According to ranks that obtained by Topsis technique, emphasis of agriculture sector is respectively on share & transfer, application, storage & retrieval and creat & acquire knowledge. And the differences among them are significant with 99% confidence. Totally, this study indicates that primary structure of KM exists in agricultural sector. In this way, continuing and speeding toward documentation applicable-especial knowledge is important for establishing KM completely.

Keywords: Knowledge, Knowledge management, Process, Agriculture