بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آزادسازی تجاری بر تابع واردات گندم ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات آزاد سازی تجاری بر تابع واردات محصول گندم ایران با استفاده از داده های سری زمانی 1357تا 1387 که ازمنابعی مانند آمارنامه های سالانه کشاورزی و هواشناسی، اداره گمرک و بانک مرکزی ایران بدست آمده، انجام پذیرفته است. در این مطالعه ابتدا شاخص آزادسازی محصول گندم با استفاده از معیار سطح تجارت بین المللی (LIT) سنجیده شده و سپس آثار LIT بر تابع مذکور بررسی شده است. به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای تابع، از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گیری شده است. برآورد تابع واردات گندم نشان داد، با آزادسازی تجاری تقاضا برای واردات افزایش می یابد؛ این افزایش در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. پیشرفت تکنولوژی باعث کاهش تقاضا برای واردات گندم هم درکوتاه مدت و هم در بلندمدت خواهد بود.

واژه های کلیدی: آزاد سازی تجاری، واردات، گندم

عنوان مقاله [English]

The Study of Short Run and Long Run Effects of Trade Liberalization on Iran’s Wheat Import

نویسندگان [English]

  • M. Monjezi
  • S. Ghobadi
  • S.M. Afghah
چکیده [English]

Abstract
The Present research accomplished to determination of the trade liberalization effects on Import function of Iran’s wheat crop using time series data from 1357 to 1387 that earn from sources such as agricultural and aerology statistics annual letter, customhouse and Iran central bank website.In this investigation, at first, wheat liberalization index was measured by using Level of International Trade (LIT) and then the effects of LIT was evaluated on mentioned function.In order to checking short run and long run relations between function variables, utilize from Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) and method of Error Correction Model (ECM).The estimate of wheat import demand function shows that when trade liberalization occurred, demand for import increased; This increase in long run is more than in short run. Technology advance cause decrease in wheat import request in both long run and short run.

Keywords: Trade liberalization, Import, Wheat