بررسی و اولویت بندی عوامل درونی و بیرونی موثر بر خرید گوشت قرمز منجمد با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
آگاهی از علل تصمیمات افراد در هنگام انتخاب مواد غذائی بسیار مهم است، چرا که این تصمیمات مستقیما سلامتی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجائی که گوشت قرمز در زمره اقلام سبد کالای مصرفی خانوارهای ایرانی قرار دارد، در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسائی عوامل موثر بر گرایش به خرید گوشت منجمد وارداتی در بین مصرف کنندگان شهر تبریز می باشد. تحقیق حاضر با شناسائی طبقه عوامل موثر در قالب دو دسته عوامل درونی و بیرونی به بررسی این عوامل در قالب یک مدل مفهومی می پردازد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی نظرات مصرف کنندگان جمع آوری گردید. جهت بررسی فرضیات مطرح شده داده های حاصل با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل ها نشان داد که عوامل بیرونی بطور مثبت کیفیت و ارزش ادراکی مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد. اما عوامل درونی نتوانستند تاییدات آماری لازم را بدست آورند. رتبه بندی عوامل بیرونی هم به ترتیب نشانگر اهمیت نحوه ذبح، قیمت و رعایت استانداردهای بهداشتی می باشد و متغیر کشور تولید کننده نتوانست تائید لازم را بدست آورد.

واژه های کلیدی: گرایش به خرید، کشور تولید کننده، کیفیت ادراکی، گوشت منجمد، تبریز

طبقه بندی JEL: L66، M31، Q13

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Internal and External Factors that Influence Consumers’ Purchase Intention of Frozen Beef by Using Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • A.R. Motameni
  • H. Moradi
چکیده [English]

Abstract
Awareness of consumer reasons during nutrition choice is very important, because this decision directly affect their health. Since beef is one of the essential goods in consumer basket of goods of Iranian households, Exploring of factors that influence consumers purchase decisions and intentions toward imported frozen beefs in East Azerbaijan province – Tabriz city is the purpose of this survey. Present research through identifying affective factors in two categories surveying internal and external factor at conceptual model. Consumers’ viewpoints were collected using probability cluster sampling. Proposed hypotheses are tested using structural equation modeling. Results show that external factor has direct and significant influence on consumer perceived quality; also consumer perceived value effect on purchase intention are positive and significant. Factors prioritizing result show importance of slaughter type, price and regarding of sanitary standards, and country of manufacture didn’t gain needed supports.

Keywords: Purchase Intention, Country of Manufacture, Perceived Quality, Frozen Beef, Tabriz