مدیریت تغذیه خاک برای محصول ذرت با استفاده از تئوری بازی ها در منطقه کوشکک استان فارس

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
تغذیه خاک با مدیریت اصولی مصرف کود، به نحوی که عملکرد را با حداقل نمودن آسیب های زیست محیطی حداکثر نماید، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه از تئوری بازی ها برای تعیین مقدار بهینه تغذیه خاک برای محصول ذرت در منطقه کوشکک استان فارس برای سال زراعی 1388-1387 استفاده شد. تصمیمات هزینه ای کشاورز در مصرف کود و عملکرد محصول ذرت به عنوان بازیگران در نظر گرفته شدند. ترکیب های بهینه کود با استفاده از برنامه ریزی آرمانی به عنوان نتایج تئوری بازی ها در نظر گرفته شد. نتایج حل بازی با معیار حداکثر حداقل‌ها نشان داد که بهترین استراتژی ها برای تغذیه خاک، هزینه ای معادل با 1050000 ریال از سوی کشاورز و دریافت عملکرد 10200 کیلوگرم در هکتار، به شمار می رود که تغذیه 07/395 کیلوگرم در هکتار را پیشنهاد می نماید. که این میزان تغذیه خاک توسط کود اوره به میزان 3/395 کیلوگرم و سوپرفسفات تریپل 6/195 کیلوگرم تأمین می شود.

واژه های کلیدی: تئوری بازی ها، تغذیه خاک، برنامه ریزی آرمانی، ذرت

عنوان مقاله [English]

Game Theory Approach to Soil Nutrient Management for Corn Planning in Kooshkak in Fars Province

نویسندگان [English]

  • F. Fathi
  • M. Bakhshoodeh Bakhshoodeh
چکیده [English]

Abstract
Soil nutrient management with efficient fertilizer use has an important role on maximizing yield and environmental effects. In this study game theory is applied to identify the nutrient proportion for corn production in Kooshkak in Fars province, Iran, in 2008-2009. Cost of fertilizer combinations and production of corn are the players of the game. A goal programming was applied to obtain the optimum fertilizer combination and then these combinations were used as payoffs of the game analysis. Based on the maxi-min criteria, the fertilizer combination of 395.07 kg/ha, was found as game solution, including 395.30kg/ha of nitrogen, 195.60 kg/ha of Super Phosphate and the mentioned combination of fertilizers contains 1050000 rials/ha and the yield is 102000 kg/ha.

Keywords: Game theory, Soil nutrient, Goal programming, Corn