بررسی تاثیر شوک‌های بهره‌وری و شکاف تولید بر قیمت مواد غذایی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
مقایسه وضعیت قیمت‌ مواد غذایی طی دوره‌های مختلف، حاکی از نوسانات و رشد مداوم سطح عمومی این قیمت‌هاست. تغییر در متغیرهای بخش کشاورزی به عنوان تامین‌کننده اصلی مواد غذایی، قیمت این مواد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از جمله این متغیرهای تاثیر گذار، شوک‌های بهره‌وری و شکاف تولید در بخش کشاورزی است. در این مطالعه به منظور استخراج شوک‌های بهره‌وری و شکاف تولید از فیلتر هودریک پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی تاثیر این متغیرها بر رشد قیمت‌های مواد غذایی طی سال‌های 86-1355، آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری به کار گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های بهره‌وری تاثیر معکوس و شکاف تولید بر رشد قیمت های مواد غذایی تاثیر مثبت و معنی‌داری داشته است. همچنین از میان متغیرهای مورد بررسی، شوک منفی بهره‌وری، افزایش قیمتهای مواد خوراکی را بیشتر متاثر ساخته است. بنابراین بایستی به مدیریت و جلوگیری از بروز شوک‌های منفی در مقایسه با شوک‌های مثبت اهمیت بیشتری داده شود. همچنین ایجاد راه‌هائی جهت افزایش بهره‌وری و نزدیکی سطح تولید بالفعل به تولید بالقوه می‌تواند از راه‌های کنترل افزایش قیمتها در بخش کشاورزی ایران باشد.

واژه های کلیدی: شوک‌های بهره‌وری، تصحیح خطای برداری، فیلتر هودریک پرسکات، فیلتر کالمن، شکاف تولید
طبقه بندی JEL: C22-E2-E3

عنوان مقاله [English]

Study on the Impacts of Productivity Shocks and Production Gap on Food Price in Iran

نویسندگان [English]

  • R. Moghaddasi
  • H. Sherafatmand
  • A.A. Baghestany
چکیده [English]

Abstract
Comparison of food prices in different periods, indicates fluctuations and continually upward trend. Any change in agricultural sector variables, as main food supplier, will affect food price. Productivity shocks and production gap are examples of such variables. In this paper ,Hodrick Prescott and Kalman filters are used as generators of productivity shocks and production gap series. Also for analyzing the impact of these variables on food prices growth during the 1976-2007 Johansen Cointegration test and VECM Model are applied. Main results indicated that, productivity shocks have a reverse effect while production gap has a positive and significant effect on food price. Also among all surveyed variables, the effect of negative productivity shock on food price is the greatest. Therefore more attention should be paid to management of negative shocks in comparison with positive ones. Productivity promotion and bridging the gap between actual and potential production can lead to control of agricultural prices.

Keywords: Productivity Shocks, Vector Error Correction, Hodrick Prescott Filter, Kalman filter, Production Gap

JEL classification: C22-E2-E3