دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، اسفند 1392 

مقالات پژوهشی

برآورد ارزش بهبود وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه: کاربرد روش آزمون انتخاب

صفحه 267-276

10.22067/jead2.v1391i5.21029

مینا صالح نیا؛ باب اله حیاتی؛ محمد قهرمان زاده؛ مرتضی مولایی