بررسی ارتباط تقاضای روبروی واحدهای تولیدی با تقاضای مصرف کنندگان گوشت در ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

تقاضای روبروی واحد تولیدی به لحاظ تئوریکی به تقاضای خرده فروشی و همچنین رفتار عوامل بازاریابی مرتبط می باشد. اگرچه مطالعات مختلف تقاضا را در سطح خرده فروشی مورد توجه قرار داده اند اما کمتر به تقاضا در سطح تولید کننده توجه شده است. در این مطالعه کشش تقاضای مشتق شده گوشت گوسفند، گاو و گوساله و مرغ در سیستم کامل تقاضای گوشت بصورت رگرسیون های ظاهرا نامرتبط (SURE) برای دوره زمانی 91-1363 تخمین زده شد. گوسفند، گاو و گوساله و مرغ زنده به عنوان نهاده ای در فرآیند تبدیل و بازاریابی گوشت آماده طبخ در سطح خرده فروشی محسوب می‌شوند بنابراین تقاضای مشتق شده با تقاضای خرده فروشی و عوامل بازاریابی مرتبط می باشد، لذا در این مطالعه کشش جانشینی بین دام و نهاده های بازاریابی معنادار بوده و برای گوسفند 26/0، گاو و گوساله 38/0 و مرغ 32/0 محاسبه شد. این کشش ها در تخمین کشش تقاضاهای مشتق شده لحاظ شد و با روش سنتی حاشیه ی بازاریابی (ثابت فرض شدن سهم نهاده های بازاریابی) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که کشش تقاضاهای مشتق شده حساسیت بیشتری نسبت به کشش محاسباتی روش سنتی دارد. کشش خودقیمتی تابع تقاضای مشتق شده برای گوسفند 922/0-، گاو و گوساله 775/0- و مرغ 716/0- محاسبه شد که حساسیت کمتری نسبت به تقاضای خرده فروشی دارند. هر تغییر و مداخله بر یک بازار، حاشیه ی بازارهای دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. لذا سیاست هایی که منجر به تغییر در قیمت مزرعه (یا خرده فروشی) یک گوشت شده، تغییر حاشیه گوشت های دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت بنابراین مطابق نتایج این مطالعه ضروری است که کشش های ذکر شده برای سیاستگذار مشخص شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Farm-Gate and Consumer Demand for Meat Products in Iran

نویسندگان [English]

  • F. Fathi
  • M. Bakhshoodeh
Agricultural Economics, Agricultural College, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Demand for farm output is theoretically consistent with consumer demand and marketing performance. Many studies have focused on demand interrelationships at the retail level, but not on the demand for farm output. In this study, derived demand elasticities of sheep, beef and chicken were estimated in a complete system of demand functions by seemingly unrelated regression estimator (SURE) for the years 1984-2012. Sheep, beef and chicken are considered as inputs for food processing and marketing and so their corresponding derived demands are related to consumer demand and marketing performance. Based on findings of this study, the elasticities of substitution are estimated to be 0.26 for sheep, 0.38 for cattle and 0.32 for poultry. The results showed that derived demand elasticity is more sensitive than the one measured by the traditional method. The price elasticities of the derived demands for the three types of meat were calculated-0.922, -0.775 and -0.716 for sheep, beef and chicken, respectively. This presents that demands at the farm level are less elastic than the associated demands at the retail level. Therefore, policies that change meat price at farm or retail level affect marginal markets of other meat products. According to the results of this study, it is necessary for policy makers to have information on the derived demand elasticity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elasticity of substitution
  • Derived demand
  • Farm-gate demand
  • Consumer demand
  • Meats
CAPTCHA Image