بررسی ارتباط میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و خدمات (بازرگانی، حمل و نقل و ارتباطات) در ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده

بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم در اقتصاد داخلی و جهانی است بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال 1386 بر اساس قیمتهای ثابت سال 1376 برابر با 13 درصد می باشد، در نتیجه بررسی جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد و چگونگی ارتباط موجود میان این بخش با سایر بخشهای اقتصادی دارای اهمیت فوق العاده ای است لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی با رشد ارزش افزوده بخشهای صنعت و خدمات و نیز زیر بخشهای حمل و نقل، ارتباطات و بازرگانی صورت گرفته که برای این منظور از آمار سالیانه برای دوره 1345 تا 1387 بانک مرکزی و سیستم معادلات خود توضیح برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی خود توضیح برداری حاکی از وجود یک ارتباط مثبت و معنی دار میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و رشد زیر بخشهای حمل و نقل، بازرگانی و ارتباطات است. که از این میان رشد زیر بخش بازرگانی بیشترین تاثیر را روی رشد بخش کشاورزی دارد. همچنین از میان متغیرهای توضیحی الگو در کوتاه مدت، متغیر رشد زیر بخش بازرگانی بیشترین سهم را در توضیح تغییرات متغیر رشد بخش کشاورزی دارا است، همچنین سهم متغیر رشد زیر بخش ارتباطات در توضیح تغییرات مربوط به رشد بخش کشاورزی بسیار ناچیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Relationship owth of Agricultural Sector’s Growth with Growth of Industrial and Service Sectors (Commerce, Transportation, Telecommunication) in Iran

نویسندگان [English]

  • Y. Zeraatkish 1
  • H. Yosefi Motaghaed 2
1 Department of Economic Agriculture, College of Agricultural, Yasouj Science and Research Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
2 Department of Economic Agriculture, College of Agricultural, Tehran Science
چکیده [English]

Agriculture has always been considerd as one of the important sectors in domestic and international economy .Based on the Central Bank Statistics; agriculture’s share in the Iranian GDP at the constant price of the year 1998 was 13 percent of the GDP in the year 2007. Therefore, studies on the role of agriculture in an economy and its interactions with other economic sectors should be considered with a special attention. This paper aimed at surveying the effects of growth of value-added in agriculture on the value-added of different sectors of industry, services as well as subordinate sectors of transportation, communication and commerce. In this regard, the status of the period between 1967 to 2009 is used. To determine the relationship among the study variables, some econometric techniques such as VAR were used. The results of VAR technique proves that there is a positive relation among the growth of value-added in the agricultural sector with the growth of industrial sector and the growth of sub-sectors of communication, transportation and commerce. Among the mentioned sectors and sub-sectors, the growth of commerce has maximum effect on the agricultural growth. Furthermore, in the short term, the growth variant of trading sector presented the largest share in explaining the variants of the agriculture sector . The growth variant of communication sector is trivial

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Autoregressive Model
  • Growth of Agriculture Value-added
  • Impulse Response Function
  • Variance Decomposition
CAPTCHA Image