دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، آذر 1392 
اندازه گیری منابع رشد کشاورزی در زیربخش زراعت ایران

صفحه 223-229

10.22067/jead2.v0i0.29542

الهام شبانی؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمان زاده؛ باب اله حیاتی؛ جواد حسین زاد فیروزی