تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

گوشت ماهی یکی از انواع غذاهای سالم و منبع تأمین کننده پروتئین با ارزش حیوانی برای انسان ها است که متأسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز بوده و در سبد خانوارها کمتر دیده می شود. لذا هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از عملیات میدانی و تکمیل224 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با انتساب متناسب در سطح شهرستان تبریز در سال 1390 جمع آوری شد. به دلیل ماهیت ترتیبی تعداد دفعات مصرف گوشت ماهی، ابتدا مدل لاجیت ترتیبی جهت بررسی احتمال قرار گرفتن هر خانوار در 4 گروه خانوارهای بدون مصرف ماهی، با مصرف سالانه، مصرف ماهانه و مصرف هفتگی گوشت ماهی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی در این مدل، نهایتاً از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته بهره گرفته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می دهد که افزایش سن سرپرست خانوار، وجود کودک زیر ده سال و افراد با بیماری های خاص در خانواده، احتمال قرار گرفتن این خانوارها را در گروه خانوارهای با مصرف زیاد، افزایش می دهد. همچنین، با افزایش قیمت گوشت قرمز و تخم مرغ، احتمال قرار گرفتن خانواده ها در زمره ی خانوارهای با مصرف بالاتر ماهی افزایش می یابد. ضریب مثبت و معنی دار متغیر تغییرات فصلی حاکی از آن است که خانواده-های مورد مطالعه، علاقه ای به مصرف ماهی در فصول گرم سال ندارند. همچنین، با افزایش سطح درآمد ماهانه و بعد خانوار، احتمال مصرف سطوح بالاتر گوشت ماهی نسبت به سطح جاری مصرف، کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Factors Affecting Fish Consumption among the Households of Tabriz County

نویسندگان [English]

  • B. Hayati
  • E. Pishbahar
  • rasoul Mohammadrezaie
uni
چکیده [English]

Fish is one of the healthy foods and a rich source of animal protein Average household consumption of fish in our soceity is such a low in that one can rarly find it in a family food basket. Therefore, this study aimed at analyzing the factors affecting consumption of fish among Tabrizian households. To do this, a total of 224 questionnaires was conducted using clustered two- stage sampling method. Due to the ordinal nature of purchase frequency , the data obtained from the questionnaires was initially analyzed by using Ordered- logit model in order to determine the probability of being each family in four categories of non-consumption, annual, monthly and weekly consumption. However, considering that the parallel lines assumption was violated at this model, the Generalized ordered- logit model was finally utilized. Results show that the presence of a small child (< 10) or people suffered from a special disease a family significantly increase the probability of the family falling into the groups with higher levels of fish consumption. According to the research findings, households with older supervisors had higher levels of fish consumption. According to the findings, a rise in any price of red meat or egg increases the probability of consuming fish. The positive and significant coefficient of season shows that families don’t like to eat fish in warm seasons. In addition, a rise in monthly income and family dimension decreases the probability of higher levels of fish consumption than theexisting level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affecting factors
  • Fish consumption
  • Generalized ordered- logit model
  • Tabriz County