الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با در نظر گرفتن مزیت نسبی دراستان ایلام

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به محدودیت منابع، طراحی علمی الگوی کشت به منظور افزایش بهره وری عوامل تولید و کاهش هزینه تولید واحد محصول ضروری می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با لحاظ مزیت نسبی در سه شهرستان دره شهر، ایوان و شیروان چرداول استان ایلام انجام پذیرفت. برای این منظور با استفاده از داده های سال 1390 ، شاخص های مزیت نسبی محاسبه و جهت تعیین ترکیب مطلوب کشت از مدل برنامه ریزی خطی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در تمامی شهرستان ها محصولات فاقد مزیت نسبی نیز تولید می شوند ضمن اینکه مقایسه ترکیب کشت محصولات زراعی در وضعیت فعلی با نتایج الگوی برنامه ریزی بیانگر آن است که بطور متوسط تولید تعداد حدود 50 درصد از محصولات کنونی توصیه می شود. بدین ترتیب در راستای اقتصادی تر شدن فعالیتها، توجه به تولید محصولات مزیت دار هر شهرستان، با در نظر گرفتن مقادیر محدود عوامل توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cropping Pattern of Agronomy Products in View of Relative Advantage in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Gh. Dashti
  • P. Ghaderinejad
چکیده [English]

Abstract
With consideration to the resource limitation, it seems necessary to design cropping pattern scientifically in order to increase productivity of production factors and to decrease production average costs. This studyaimed at identifying the optimum cropping pattern based on comparative advantage in three counties of Ilam Province including Darreh Shahr, Ivan, and Shirvan chardaval. To calculate comparative advantage indexes, we used the dataset associated with the year 2011 . Moreover, linear programming approach was used to identify optimum cropping pattern. The results showed that the study counties do not have comparitive advategies in producing some of their products. . Comparing the linear programming results with the current situation, it is concluded that averagely 50 percent of the current products are acceptable based on the comparitive advantage index. Consequently, to economically adjust the current crop pattern, it is recommended to consider products with comparative advantege for each county.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam
  • cropping pattern
  • Linear programming
  • Comparative Advantage