دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392 

مقالات پژوهشی

تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار

صفحه 1-7

10.22067/jead2.v0i0.24197

عفت قربانیان؛ منصور زیبایی؛ محمد قربانی؛ محمدرضا کهنسال