اندازه گیری منابع رشد کشاورزی در زیربخش زراعت ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی منابع رشد تولیدات زراعی کشور می باشد که برای این منظور از رهیافت تابع تولید مرزی فان که شامل تغییر نهاده های فیزیکی، تغییر فنی و تغییر نهادی است استفاده گردید. دوره زمانی مطالعه شامل سال های 90- 1357 می باشد. بر طبق آزمون ایستاییADF، متغیرهای تابع تولید مرزی هم جمع از مرتبه یک بودند و آزمون یوهانسون نشان داد که حداقل دو بردار همجمعی بین این متغیرها وجود دارد. یافته های حاصل از بررسی منابع رشد تولیدات زراعی نشان داد که از 41/ 3 درصد متوسط رشد سالیانه ارزش تولیدات زراعی کشور، 94/ 85 درصد آن در اثر افزایش نهاده های فیزیکی بوده که سرمایه ماشینی، نیروی کار، زمین و کود شیمیایی به ترتیب 58/ 39، 97/ 26، 14/ 11 و 17/0 درصد سهم را داشته اند. سهم تغییر فنی و تغییر نهادی نیز از این میزان رشد به ترتیب 8 و 6 درصد بوده است. بنابراین با توجه به سهم عمده منابع فیزیکی در بهبود تولیدات زراعی، اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت ارتقای بهره وری عوامل تولید توصیه می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Measurement of Agricultural Growth Sources in Agronomy Sub -sector of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghahremanzadeh
  • J. Hosseizad
چکیده [English]

The object of this study was to investigate growth sources of agronomic products in Iran. To achive our object, we used Fan's Frontier Production Function approach, which includes input changes, technical changes and institutional changes. The study conducted for the period between 1977 and 2011 years. Results of ADF test showed that all variables were integrated of order one. In addition, Johansen’s cointegration test indicated that there are at least two cointegration vectors between these variables. Furthermore, outcomes of analysing growth sources of agronomic products indicated that annual growth of agronomic products has been 3.41% , of which 85.9% has been due to increasing the physical inputs including machinery, labor, land and chemical fertilizer with the shares of 39.58%, 26.97%, 11.14% and 0.17%, respectively. Moreover, the shares of the technical changes and the institutional changes in the annual growth of agronomic products were about 8% and 6%, respectively. Considering the highest share of physical inputs in the growth of agronomic products, policies and strategies for increasing the productivity of inputs are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agronomic sub-sector
  • Fan's frontier production function
  • Institutional change
  • Sources of growth
  • Technical change