برآورد ارزش بهبود وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه: کاربرد روش آزمون انتخاب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

دریاچه ارومیه و تالاب های اقماری آن به عنوان یکی از سایت های نمونه طرح حفاظت از تالاب های ایران با مشارکت برنامه عمران سازمان ملل انتخاب شده است. هدف این طرح، کاهش تهدیدات عمده پیش روی این منطقه تالابی با استفاده از یک برنامه جامع مدیریتی است. لذا در این تحقیق به بررسی ترجیحات و استخراج مقادیر تمایل به پرداخت شهروندان ارومیه در جهت بهبود ویژگی های زیست محیطی دریاچه ارومیه با استفاده از روش آزمون انتخاب پرداخته شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از شهروندان شهر ارومیه در سال 1390 به دست آمده و با کاربرد مدل لاجیت مختلط مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به بهبود ارتفاع سطح تراز آب از شرایط بحرانی فعلی به سطح مطلوب (26000 ریال در سال به ازای هر خانوار) تعلق دارد. رسیدن به حد مطلوب کیفیت آب (میزان شوری)، تعداد فلامینگو و آرتمیای دریاچه (به ترتیب با 23000، 14670 و11330 ریال در سال به ازای هر خانوار) در ردیف های بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Value of Improvement in Lake Urmia’s Environmental Condition: Application of Choice Experiment Approach

نویسندگان [English]

  • M. Salehnia 1
  • B. Hayati 1
  • M. Ghahremanzadeh 1
  • M. Molaei 2
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
2 Faculty of Agriculture, University of Urmia
چکیده [English]

The lake Urmia and satellite wetlands was selected as a demonstration site for the UNDP/GEF/DOE conservation of Iranian Wetlands Project. This project aims to demonstrate reduction of the major threats of this wetland protected area coordinated through an integrated management plan. We developed a choice experiment to examine public preferences and elicit their willingness to pay on improvements in lake’s indicators toward good environmental status. A pilot choice experiment study was administered in Urmia municipality and the data were analyzed using mixed logit model. The results revealed that residents of this municipality may strongly prefer improvement in water quantity and are willing to pay significant amounts (26000 RLs per household per year) to promote current water level to the high level. Furthermore, water quality, numbers of flamingos and Artemia stock (23000, 14670 and 11330 RLs per household per year respectively) were identified as next important issues that warrant additional management attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice Experiment
  • Lake Urmia
  • Mixed Logit Model
  • Willingness to pay
CAPTCHA Image