تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر اشتغال و دستمزد واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (پانل دیتای دینامیکی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهرود

2 گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در 22 کد چهاررقمی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Trade Openness on Employment and Real Wage in Iranian Food and Beverage Industries (A Dynamic Panel Data Approach)

نویسندگان [English]

  • A. Dehghani 1
  • B. Ashrafi 1
  • M.N. Shahikitash 2
  • M. Ameri 1
1 Economics Department, University of Shahrood
2 Economics Department, University of Sistan and Baloochestan
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to investigate the impact of trade openness on the Employment and the real Wage for the Iranian Food and Beverage Industries over the year 2007. For this purpose in this study, the ratio of export to Production Value has been considered as a proxy for trade openness and the main model has been estimated using a Dynamic Panel Data (DPD) approach. The main findings of this study indicate that the trade openness has positive and significant effect on the employment and the real wage in the Iranian Food and Beverage Industries. Moreover, output value and real wage have positive and significant effect on the employment. Hence, the main recommendation of this paper to policy makers is to expand the food and beverage exports for improvement of employment and real wage in the Iranian Food and Beverage Industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Trade Openness
  • employment
  • Real Wage
  • Dynamic Panel Data Approach
  • Iranian Food and Beverage Industries
CAPTCHA Image