تعیین وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با رویکرد فازی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

صنایع تولید کننده محصولات کشاورزی که بخش قابل توجهی از اقتصادهای کشورهای مختلف را تشکیل می دهند با افزایش رقابت در سطح بین المللی به دنبال فرصت های جدید سودآوری می باشند. چابکی سازمانی روش و فلسفه جدید تولیدی است که به دنبال واکنش اثر بخش به محیط متغیر و غیر قابل پیش بینی و استفاده از آن تغییرات به عنوان فرصتهایی برای پیشرفت سازمانی و سودآوری است. بر همین اساس نیز هدف این تحقیق بررسی وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است. بدین منظور در این تحقیق بر اساس ادبیات چابکی سازمانی، چهار متغیر پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت به عنوان قابلیت های چابکی مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران 142 شرکت در صنایع کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سال 1391 می باشد. نمونه آماری با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه های محدود 117 مدیر محاسبه شده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده این 117 نفر انتخاب گردیده است. به منظور جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه طراحی شده توسط محققان استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، استنباطی و تئوری مجموعه های فازی انجام گردیده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان در سه قابلیت پاسخ گویی، انعطاف پذیری و سرعت نمره بالاتر از متوسط و در قابلیت شایستگی نمره پایین تر از متوسط کسب نموده اند. بر همین اساس نیز با توجه به اینکه تدوین چشم انداز راهبردی، توانایی فناوری، معرفی محصولات جدید از مولفه های اصلی دستیابی به شایستگی محسوب می شود بنابراین پیشنهاد می گردد تا به منظور تقویت شایستگی در صنایع کشاورزی تدوین چشم انداز راهبردی، استفاده از توانایی های فناوری اطلاعات و استفاده از فرصت های نوظهور بازار در معرفی محصولات جدید مورد توجه جدی مدیران این بخش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Status of Organizational Agility Capabilities in complementary and convertor Agricultural Industries using the Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

  • M. Kazemi 1
  • Gh. Soltani Fesghandis 2
1 Management Department, Faculty of Economic and Administrative Science, Ferdowsi University of Mashhad
2 Management, Ferdowsi University of Mashhad, International Pardis
چکیده [English]

Manufacturing industries of agricultural products, which constitute a considerable part of different countries’ economies, are seeking new profitable opportunities by increasing competition at the international level. Organizational agility is new method and philosophy of production that seeks to react effectively to the variable and unpredictable environment and to utilize the changes as chances for organizational progress and profitability. In this regard, the present research aims to survey the capabilities of organizational agility in complementary and convertor agricultural industries. For this purpose, based on organizational agility literature, four variables- responsiveness, competency, flexibility, and quickness- were examined as the agility capabilities. The research method was descriptive, and the statistical population included 142 managers of Agricultural industries in East Azarbaijan Province during the year 2012. The study sample was calculated 117 using simple random sampling technique. For data collection, the questionnaire was designed by some scholars. The data was analyzed by means of descriptive statistics, inferential statistics and fuzzy set theory. The results showed that the complementary and the convertor agricultural industries of the province have obtained scores higher than the average for the capabilities of responsiveness, flexibility, and quickness but a lower one for the capability of the competency. With regard to the fact that compiling the strategic vision, technological ability, and introducing the new products are among the main components of achieving competency, it is suggested that managers of this sector should, in order to reinforce competency in agricultural industries, pay special attention to compiling the strategic vision, making use of information technology, and using the new opportunities of the market to introduce the new products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational agility
  • Responsiveness
  • Competency
  • Flexibility
  • Quickness
CAPTCHA Image