دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 50، بهمن 1399، صفحه 501-357 
بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفی خانوار برای قارچ شاه صدف

صفحه 375-395

10.22067/jead.2021.17790.0

الناز خانزاده شادلو سفلی؛ جواد جانپور؛ محمود دانشور کاخکی؛ حسین محمدی


تعیین راهبردهای توسعه‌ی بخش کشاورزی استان مازندران

صفحه 421-445

10.22067/jead.2021.17798.0

حمید امیرنژاد؛ سید علی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ فاطمه کشیری کلایی؛ مهسا تسلیمی