تأثیر قابلیت‌های پویای صادراتی زعفران خراسان بر مزیت رقابتی و عملکرد با تأکید بر دانش صادراتی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین‌الملل دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در محیط پویای بازار صادراتی کنونی، درک صحیح از بازار و تحولات آن و تلاش در راستای پاسخگویی به نیازهای به سرعت در حال تغییر آن، یکی از عوامل اصلی ارتقای عملکرد بنگاه­های صادراتی است. بنابراین، بهره­گیری صحیح از قابلیت­های پویای صادرات یکی از راهکارهایی است که بیشترین کاربرد را برای بین المللی شدن شرکت­ها دارد. در این راستا تحقیق حاضر بدنبال بررسی نقش قابلیت­های پویای شرکت­های صادراتی زعفران بر ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد این شرکت­ها در استان خراسان است. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می­باشد که از لحاظ افق زمانی مقطعی است که در سال 1398 انجام شده است و روش جمع­آوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی است. در این راستا از پرسشنامه به منظور ابزار گرداوری داده­ها استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش پس از بررسی و تایید پایای و روایی آن بین نمونه پژوهش توزیع گردید. جامعه آماری این تحقیق واحدهای بازرگانی فعال در زمینه صادرات زعفران در استان خراسان می­باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون مدل از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. یافته­های پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار قابلیت­های پویای صادراتی (سازگاری صادراتی، نوآوری صادراتی، غیرقابل پیش بینی بودن و انعطاف پذیری) بر مزیت رقابتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق دانش صادراتی) است. همچنین مزت رقابتی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد دارد. این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن ساخته است که آنها با سرمایه‌گذاری بر روی قابلیت­های پویای صادراتی می­توانند به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dynamic Export Capabilities of Khorasan Saffron on Competitive Advantage and Performance with Emphasis on Export Knowledge

نویسندگان [English]

 • Amirreza Konjkav monfared 1
 • Mohammad Hedayati 2
 • fahime Forghani Elahabadi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 Master of International Business Management, Yazd University of Science and Art, Yazd, Iran
3 Student of Master of Marketing Administration, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Introduction: In the current dynamic export market environment, understanding the market and its developments and trying to meet customer needs in the face of changing it, is another key factor in strengthening the performance of export firms. Therefore, the proper use of dynamic export capabilities is one of the most widely used strategies for the internationalization of companies. Saffron is one of the strategic products and the most important agricultural product in Iran, which has a special importance in terms of non-oil exports. Iran has the highest potential for saffron exports in the world, but statistics show that the export of Iranian saffron in bulk and lack of saffron processing in the country has caused the low added value of this product. Therefore in spite of having a comparative advantage and even in some cases an absolute advantage for saffron production, because of not paying attention to export capabilities and using its advantages as a competitive advantage in exports, the share of exporters has reduced. Moreover, in this article, we have tried to investigate the effect of dynamic export capabilities of companies active in the field of saffron exports on creating a competitive advantage and improving performance.
Materials and Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. In terms of time horizon, it is cross-sectional and in year 2019. The statistical population is the commercial units active in the field of saffron export in Khorasan province. Morgan table has been used to determine the sample size, which according to Morgan table and the number of statistical population, the minimum sample size is equal to 120 managers of business units. The questionnaire was used as a data collection tool. In this study, the conceptual model was tested using the partial least squares method and SPSS and PLS software were used to analyze the data.
Results and Discussion: The findings indicate a significant positive effect of export potential capabilities on competitive advantage directly and indirectly through export knowledge. Competitive advantage also has a significant effect on performance. The findings of this study show managers what components of dynamic export capabilities, export knowledge, competitive advantage and performance should be considered to improve their performance. This study explains to managers the fact that by investing in export dynamic capabilities, not only they do not lose, but they also gain a competitive advantage through improved performance. Given that the ultimate goal of most organizations is to improve the performance and satisfaction of their customers, and dynamic export capabilities, export knowledge, competitive advantage and performance lead to achieving these goals. The results of this research to the company's managers Export saffron exporters in particular and other managers in the country in general will help to take a step towards improving the dynamic export capabilities, and thus increase the competitive advantage of their organization and thus improve the performance of the organization. The findings of this study show managers what components of dynamic export capabilities, export knowledge, competitive advantage and performance should be considered to improve their performance.
Conclusion: Today, growth of export is key for governments to recreate the economy. In almost all developing countries, the issue of export development is at the forefront of government priorities and policies. Saffron is one of the most strategic and important agricultural products in Iran, which is of special importance in terms of non-oil exports. Exports are the most important indicator in the global development of companies, as well as countries. Therefore, export market orientation and competitive advantage are important to increase export performance. So, managers and organizational officials with an emphasis on the relationship between dynamic export capabilities, export knowledge, competitive advantage and performance in export companies active in the field of saffron should be identified by recognizing customer needs to improve dynamic export capabilities. Managers must take steps to improve dynamic export capabilities and create a competitive advantage by identifying customer needs and requirements. In this regard, it is recommended to the active managers of export companies in the field of saffron, along with conducting research and identifying dynamic export capabilities, to strengthen them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competitive advantage
 • Export Knowledge
 • Export Dynamic Capabilities
 • Performance
 1. Aghaei M., and Reza Gholizadeh M. 2011. Investigating the relative advantage of Iran in saffron production, Journal of Agricultural Economics and Development 25(1): 121-132. (In Persian with English Abstract)
 2. Ansoff H. Igor. 1965. Corporate Strategy. Me Brow Hill Book Company.
 3. Bahador A., Mosavi S., and Khalilian S. 2019. Effect of Macroeconomic Variables (Domestic production, Relative prices and Exchange rate) on Export of Saffron. Agricultural Economics 13(1): 27-45. (In Persian with English Abstract)
 4. Eltejaie E., and Pourbagher Z. 2014. A Survey on the Direction of Iran’s Foreign Trade Policy. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies 2(7): 109-134. (In Persian with English Abstract)
 5. Babaei Zakliki M. A. 2012. International Marketing, Tehran: Samat Publications. (In Persian with English Abstract)
 6. Cadogan J.W., Cui C.C., and Young E.K. 2003. Export market-oriented Behavior and Export Performance: The Moderating Roles of Competitive Intensity and Technological Turbulance. Journal of International Marketing Review 20(5): 493-513.
 7. Calantone R.J., Cavusgil S.T., and Zhao Y. 2002. Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management 31(6): 515–524.
 8. Cavusgil S.T., and Zou S. 1994. Marketing Strategy-Performance Relationship: an Investigation of the Empirical Link in Export Market Ventures, Journal of Marketing 58(3):1-21.
 9. Dostar M., and Akbari M.A. 2013. Writing Scientific Research (research plan, dissertation, and article and defense session). Rasht: Dehsara Publications. (In Persian with English Abstract)
 10. Efrat K., Hughes P., Nemkova E., Souchon A.L., and Sy-Changco J. 2018. Leveraging of Dynamic export capabilities for competitive advantage and performance consequences: Evidence from China. Journal of Business Research 84: 114–124.
 11. Esfidani M.R. 2006. Marketing strategies in online markets, First Edition, Tehran: Publications of the Institute for Business Research Studies. (In Persian with English Abstract)
 12. Garg R. 2012. Impact of dynamic capabilities on the export orientation and export performance of small and medium sized enterprises in emerging markets: A conceptual model. African Journal of Business Management 29(6): 8464-8474.
 13. Haddoud M.Y., Jones P., and Newbery R. 2017. Export promotion programmes and SMEs’ performance Exploring the network promotion role, Journal of Small Business and Enterprise Development 24(1): 68–87.
 14. Haghighi Nasab M., and Nabizadeh T. 2019. The Effects of Green Export Marketing Strategy on Creating Green Brand Image Case Study: Iran’s Saffron Industry, Brand Management 4(4): 113-146.
 15. Helm R., and Gritsch S. 2014. Examining the influence of uncertainty on marketing mix trategy elements in emerging business to business export-markets. International Business Review 23: 418-428
 16. Hou Jia-Jeng. 2008. Toward a research model of market orientation and dynamic capabilities, Social behavior and personality36 (9): 1251-1268.
 17. Janet M., Wilbrodah M.M., Mbithi M. S., and Douglas M. 2015. Factors Influencing Competitive Advantage among Supermarkets in Kenya: A Case of Nakumatt Holdings Limited. International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences 2(3): 63-77.
 18. Karbasi A., and Rastegaripour F. 2014. Evaluation of comparative advantage on production and export of saffron. Saffron Agronomy and Technology 2(1): 59-74. (In Persian witth English abstract)
 19. Konjkav Monfared AR., Malekpour L., and Haji Ghasemi M. 2019. The Role of Dynamic Capabilities and Customer Knowledge in Affecting Knowledge Management Capabilities on Performance (Case Study: The Gas Company of Yazd). Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge 2(5): 83-118. (In Persian with English Abstract)
 20. Leonidou L.C., Samiee S., Aykol B., and Talias M.A. 2014. Antecedents and outcomes of exporter-importer relationship quality: Synthesis, meta-analysis, and directions for further research, Journal of International Marketing 22(2): 21-46.
 21. Liou F.M., and Tang E.Ch. 2009. Competitive Advantage, Value Creation and du Pont Identity. The Business Review 12 (2): 127.
 22. Mazini A.H., Ghorbani S., and Solh khah N. 2014. Drawing an operational model for financing the export sector using Islamic financial instruments in the Iranian economy, Economic Research 14(2): 205-223. (In Persian)
 23. Mirbagheri S., Rafiee H., and Akbarpour H. 2019. Market structure analysis and export pattern of Iranian saffron. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research 35(5): 802-818. (In Persian witth English abstract).
 24. Mirfakhrldini SH., Hatami Nasab SH., Talei Far R., and Konjkav Monfared A. 2010. Knowledge management and innovation of knowledge and innovation in small and medium enterprises. Business Outlook 2: 103-18. (In Persian with English Abstract)
 25. Morgan N.A., Zou S., Vorhies D.W., and Katsikeas C.S. 2003. Experiential and informational knowledge, architectural marketing capabilities, and the adaptive performance of export ventures: A cross-national study. Decision Sciences 34(2): 287–321.
 26. Moshabaki A., and Khademi A.A. 2012. The role of export development programs on improving the export performance of enterprises. Improve Management 6(3): 98-153. (In Persian with English Abstract)
 27. Mousavi S.N., Jokar M., and Farajzadeh Z. 2013. The strength of the Iranian market in the global saffron market, Agricultural Economics and Development Journal21(83): 129-149. (In Persian with English Abstract)
 28. Nasabian Sh., and Jafari S. 2019. The effect of saffron exports on the growth of the agricultural sector (Case study: Iran and Spain), Agricultural Economics Research 8(3): 17-36 (In Persian with English Abstract)
 29. Nategh M., and Niakan N. 2009. Building Export Development by Emphasizing Restrictions, Stimuli and Export Performance.Business Reviews 7(37):43-55. (In Persian)
 30. Oura M.M., Zilber S.N., and Lopes E.L. 2016. Innovation capacity, international experience and export performance of SMEs in Brazil. International Business Review 25(4): 921-932.
 31. Pezeshkirad Gh., and Feali S. 2018. Challenges and solutions for the processing, marketing and export of saffron: application of Delphi method. Agricultural Economics 4(1): 137-157. (In Persian with English Abstract)
 32. Pirmalek F., Karbasi A.R., Ghorbani M., and Rastegaripour F. 2020. Determine Strategies Marketing Strategy (11ps) Saffron Using of Analysis of Strategic Factors. Journal of Saffron Research 7(2): 325-342. (In Persian witth English abstract).
 33. Porter M. 1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press New York.
 34. Sadeghloo T. 2019. Analyzing the factors affecting the optimal marketing of saffron products from the perspective of saffron growers in Gonabad city. Agricultural Economics andDevelopment 26(104): 153-185. (In Persian with English Abstract)
 35. Shahroudi A., Firouzaie A., and chizari M. 2007. Structures that affect performance and quality of saffron: case study of Torbat-e Heydarieh. Iranian Agricultural Extension and Education Journal 3(1): 143-157. (In Persian with English Abstract)
 36. Tan Q., and Sousa C.M.P. 2015. Leveraging marketing capabilities into competitive advantage and export performance. International Marketing Review 32(1): 78-102.
 37. Tavakoli A., and Dehghani Sanij J. 2010. Investigating the factors affecting the development of textile industry exports (Case study - textile industry of Yazd province). Knowledge and Development 31(2): 59-73. (In Persian with English Abstract)
 38. Torkamani J. 2000. Economic analysis of production and marketing of Iranian saffron. Soil and Water Science (Science and Technology of Agriculture and Natural Resource) 4(3): 29-44. (In Persian)
 39. Ulrich W. 1987. Critical heuristics of social systems design. European Journal of Operational Research 31(3): 276-283.
 40. Vinayan G., Jayashree S., and Marthandan G. 2012. Critical success factors of sustainable competitive advantage: A study in Malaysian manufacturing industries. International Journal of Business and Management 22(7): 29-36.
 41. Wang G., and Olsen J.E. 2002. Knowledge, performance, and exporter satisfaction: an exploratory study. Journal of Global Market 15(3/4): 39-64.
 42. Wheelen T.L., and Hunger J.D. 2000. Strategic Management‚ Prentice Hall International.
 43. Yauch Ch. 2010. Measuring agility as a performance outcome, Journal of Manufacturing Technology Management 22(3): 384-404.
 44. Zou S., and Stan S. 1998. The determinants of export performance: a review of the empirical literature between 1987 and 1997. International Marketing Review 15(5): 333-356.