دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 47، بهار 1399، صفحه 223-113