دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 49، پاییز 1399، صفحه 356-239